Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Zawiera informację o źródłach finansowania.
 • Cały artykuł jest zapisany w formacie Microsoft Word. Dodatkowo w osobnych plikach źródłowych dołączone są rysunki czy fotografie.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; wyróżnienia w tekście – kursywa i pogrubienie. Wielkość rysunków i tabel nie przekracza 12,5 × 19,5 cm.
 • Piśmiennictwo zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dla autorów (z uwzględnieniem identyfikatorów DOI i URL pozycji bibliograficznych).
 • Załączono dwie wersje artykułu:
  1. z danymi osobowymi i kontaktowymi dla redakcji czasopisma,
  2. bez danych osobowych i kontaktowych dla recenzenta.
 • Załączono skan podpisanego oświadczenia autora.


W Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości, tzw. double-blind review process.

Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcześniej i nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.

Wysyłanie prac

Artykuł należy wysłać w dwóch wersjach: wersja dla wydawnictwa z danymi autorów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych. Należy także przesłać oświadczenie autora.

Autor po otrzymaniu recenzji odsyła do redakcji poprawioną pracę wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

Wsparcie techniczne: help@libcom.pl

Opłata za publikację

Opłata za opublikowanie artykułu wynosi 250 zł + 23%VAT.
Złożenie artykułu w redakcji oznacza, że autorzy akceptują powyższe opłaty.

Wymogi techniczne

 1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm).
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 × 19,5 cm; rozszerzenie tabel – .doc lub .rtf. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Materiał graficzny powinien być opracowany i przesłany dodatkowo w osobnych plikach, np. rysunki, schematy, fotografie – w plikach .jpg i .tif. (ilustracje najlepiej przesłać również w plikach źródłowych, np. jeśli rysunek został utworzony w programie Corel Draw, Excel, Photoshop, prosimy o ich dołączenie w tych plikach).

Obowiązujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autora (imię, inicjały kolejnych imion, nazwisko WERSALIKAMI); identyfikator ORCID.
 3. Afiliacja (katedra, ośrodek naukowy, adres, państwo).
 4. Adres do korespondencji – pocztowy i e-mail.
 5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków).
 6. Słowa kluczowe – do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych.
 7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. 
  Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI, jednostki złożone powinny mieć zapis np. g·dm–3 lub g dm–3.
 8. Piśmiennictwo.
 9. Źródło finansowania badań.

Ad 8

 • Przy pozycjach piśmiennictwa należy koniecznie zamieszczać numer DOI (digital object identifier), jeśli jest przypisany.
 • Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa.
 • Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennictwa.
 • Zapis w tekście: przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski and Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski et al. 2001] lub …according to Kowalski [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie).
 • W przypadku tytułu pracy w innym języku niż angielski oprócz oryginalnego tytułu należy podać w nawiasach kwadratowych jego angielskie tłumaczenie.
 • Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym; kolejność zapisu: nazwisko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.), tytuł pracy; wydawca, miejsce wydania, strony (książki) lub tom, numer, strony (artykuły), np.:
  Beyl, C.A. (2011). PGRs and their use in micropropagation. In: Plant tissue culture, development, and biotechnology, Trigiano, R.N., Gray, D.J. (eds.). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York, 33–56.
  Commission Regulation (2015). EU Regulation No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs. Available: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1258 [date of access: 21.10.2016].
  Parke, M. (1993). A garden for cutting: gardening for flower arrangements. Stewart, Tabori & Chang, New York.
  Patkowska, E., Konopiński, M. (2008a). Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hort., 20(1), 31–42.
  Patkowska, E., Konopiński, M. (2008b). Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res. Bull., 69, 81–92.
  Weilharter, A., Mitter, B., Shin, M.V., Chain, P.S.G., Nowak, J., Sessitsch, A. (2011). Complete genome sequence of the plant growth-promoting endophyte Burkholderia phytofirmans strain PsJN. J. Bact., 193(13), 3383–3384. DOI: 10.1128/JB.05055-11.

Oświadczenie autorów