O czasopiśmie

Annales Horticulturae (do 2016 jako Annales UMCS sec. EEE Horticultura) jest wydawanym od 1993 r. recenzowanym czasopismem naukowym. Są w nim  publikowane prace w języku polskim i angielskim, prezentujące wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe z zakresu ogrodnictwa, a także prace z dziedzin pokrewnych (biochemia, entomologia, fitopatologia, hodowla, genetyka, fizjologia itp.), zawierające informacje ważne dla ogrodnictwa.

Annales Horticulturae to czasopismo drukowane (ISSN 2544-4484), publikowane także online w otwartym dostępie (e-ISSN 2544-8013), zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Zakres tematyczny: rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny lecznicze i przyprawowe, grzyby, produkcja polowa i pod osłonami, nasiennictwo, szkółkarstwo, przechowalnictwo.