Annales Horticulturae (do 2016 jako Annales UMCS sec. EEE Horticultura), czasopismo wydawane od 1993 r., jest kwartalnikiem publikującym prace w języku polskim i angielskim, prezentującym wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe z zakresu ogrodnictwa, a także prace z dziedzin pokrewnych (biochemia, entomologia, fitopatologia, hodowla, genetyka, fizjologia itp.), zawierające informacje ważne dla ogrodnictwa. Annales Horticulturae to czasopismo drukowane (ISSN 2544-4484), publikowane także online (e-ISSN 2544-8013), w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Annales Horticulturae przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4484 (Print) ISSN: 2544-8013 (Online) DOI: 10.24326

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Wymagane numery ORCID

2022-10-04

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w zgłaszanym artykule numerów ORCID wszystkich współautorów. Uzyskanie numeru ORCID jest bazpłatne. 

Źródło finansowania

2022-06-24

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać.

638/P-DUN/2018

2018-12-04

mnisw.jpg

Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Annales Horticulturae poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – zadanie finansowane w latach 2018–2019 w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  • AGRIS - FAO
  • AGRO
  • CAB Abstract
  • DOAJ
  • EBSCO
  • EuroPub
  • Foodline Science
  • Index Copernicus – ICI Journal Master List
  • Most Wiedzy
  • PBN

MEiN
2021: 20

Index Copernicus
2018: 77.27