Mineralne żywienie i nawożenie roślin ogrodniczych w pracy naukowo-badawczej prof. dr. hab. Józefa Nurzyńskiego

TADEUSZ KĘSIK

Zakład Uprawy i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-668 LublinAbstrakt

45-letni okres pracy naukowej prof. Józefa Nurzyńskiego wieńczy jego dorobek publikacyjny, obejmujący 120 pozycji, w tym 63 oryginalne prace twórcze. Problematyka badawcza dotycząca podstaw mineralnego żywienia i nawożenia roślin ogrodniczych koncentruje się na wpływie mikroelementów na plony roślin warzywnych, oddziaływaniu poszczególnych składników pokarmowych w czasie ich pobierania, doborze i znaczeniu nawozów potasowych w uprawie roślin, znaczeniu chloru w utrzymywaniu równowagi jonowej w roślinach, dynamice zmian zawartości składników pokarmowych w liściach drzew owocowych, stanowiących podstawę diagnozowania potrzeb nawozowych, wykorzystaniu podłoży ekologicznych do uprawy pomidora w szklarni. Wszystkie prace badawcze prof. J. Nurzyńskiego są związane z czynnikami jakości plonów.

Słowa kluczowe:

Józef Nurzyński, mineralne żywienie roślin, nawożenie roślin ogrodniczych

(wybór piśmiennictwa z lat 1964–2007)

Uziak Z., Nurzyński J. 1964. Porównanie reakcji roślin pomidorów na dokorzeniowe i dolistne żywienie borem. Annales UMCS, sec. E, XIX(7), 147–162.

Ruszkowska M., Nurzyński J. 1965. Przyswajalność manganu w niektórych glebach województwa kieleckiego w latach 1964–1965. Rocz. Glebozn. XV (dod.), 337–340.

Ruszkowska M., Nurzyński J. 1968. Ocena zasobności w mangan niektórych gleb województwa kieleckiego. Pam. Puł., 33, 77–87.

Hulewicz D., Nurzyński J. Mokrzecka E. 1970. Zależność niektórych wskaźników jakościowych w pietruszce od nawożenia mineralnego. Rocz. Nauk Roln. s. A, 96(4), 95–109.

Nurzyński J. 1970. Oddziaływanie niektórych makro- i mikroelementów nawozowych na wybrane wskaźniki wartości odżywczej kapusty głowiastej i jarmużu. Rozprawa doktorska. Maszynopis, AR Lublin.

Nurzyński J. 1973. Wpływ makro- i mikroskładników na niektóre wskaźniki wartości odżywczej kapusty głowiastej i jarmużu. Wpływ na plon i zawartość składników mineralnych. Rocz. Nauk Roln. s. A, 99(3), 67–78.

Nurzyński J. 1973. Wpływ makro- i mikroskładników na niektóre wskaźniki wartości odżywczej kapusty głowiastej i jarmużu. Wpływ na zawartość witaminy C, karotenów i węglowodanów. Rocz. Nauk Roln. s. A, 99(2), 49–60.

Nurzyński J. 1974. Pobieranie molibdenu przez jarmuż w zależności od formy nawozu potasowego. Nauka Praktyce Ogrodniczej, AR Lublin, 26–29.

Nurzyński J. 1974. Wpływ różnych form nawozów potasowych na plon i wartość odżywczą roślin warzywnych. AR Lublin, Rozprawy Naukowe nr 17, 1–50.

Nurzyński J. 1975. Obniżenie nadmiernej zawartości manganu powstałej na skutek parowania ziemi. Annales UMCS, sec. E, XXX (12), 129–133.

Nurzyński J. 1976. Wpływ chlorkowej i siarczanowej formy potasu na ilość i jakość plonu niektórych roślin warzywnych w uprawie na torfie ogrodniczym. Biul.Warz. 19, 105–119.

Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E. 1980. Effects of various kinds of potassium fertilizers on the yield and quality of greenhouse tomatoes. Acta Agrobot. 33(2), 197–203.

Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E. 1982. Wpływ formy nawozu potasowego i rodzaju podłoża na plonowanie pomidorów szklarniowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, 171(9), 189–196.

Nurzyński J., Mokrzecka E., Michałojć Z., Wilkowicz M. 1982. Przydatność chlorku potasu w nawożeniu ogórków szklarniowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, 171(9), 199–208.

Gaafar Samy I.H., Lipecki J., Nurzyński J., Selwa J. 1982. Effect of IAA on the Ca content in different parts of apple trees. Fruit Sci. Rep., 19, 4, 153–157.

Nurzyński J. 1983. Wpływ formy nawozów potasowych na zawartość molibdenu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 242, 143–146.

Sadowski A., Hołubowicz T., Nurzyński J., Pacholak E. 1983. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. Prace Inst. Sad. Kwiac. F, 25, 1–18.

Gaafar Samy I.H., Lipecki J., Nurzyński J., Wieniarska J., Selwa J. 1983/84. Wpływ opryskiwań roztworem kwasu indolooctowego na skład chemiczny pędów jabłoni odm. Spartan przy różnych poziomach nawożenia. Annales UMCS, s. E, 38–39, 365–373.

Sadowski A., Nurzyński J. 1989. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. SGGW-AR, Warszawa, 1–12.

Nurzyński J., Sadowski A. 1989. Pobieranie próbek gleb i liści do określania potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. IUNG, Puławy, 1–15.

Nurzyński J., Kępka M., Komosa A., Kozera G., Wesołowska-Janczarek M. 1990. Seasonal changes of N, P, K, Ca and Mg content in apple tree leaves during vegetation period. Acta Hort. 274, 365–373.

Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K. 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. Liczby graniczne. SGGW-AR, Warszawa, 1–25.

Nurzyński J. 1996. Fizjologiczne aspekty odżywiania się roślin w uprawach pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 429, 21–24.

Nurzyński J., Michałojć Z. 1998. Plonowanie pomidora uprawianego na wełnie mineralnej w zależności od nawożenia potasowego. Zesz. Nauk AR Kraków 333(57), 235–239.

Borowski E., Blamowski Z., Nurzyński J. 1998. Wpływ formy nawozu potasowego i typu podłoża na wymianę gazową i plonowanie pomidorów szklarniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 461, 163–169.

Nurzyński J. 1999. Nawożenie a skład chemiczny warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 31–40.

Borowski E., Nurzyński J., Michałojć Z., 2000.: Reaction of glasshouse tomato to potassium chloride or sulphate fertilization on various substrates. Annales UMCS, s. EEE, VIII, 1–9.

Nurzyński J., Michałojć Z., Nowak L., 2001.: Wpływ nawożenia potasowego na plon i skład chemiczny papryki. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 234, Rolnictwo 46, 99–103.

Nurzyński J., Rubinkiewicz M., Kalbarczyk M. 2002. Piasek jako podłoże w uprawie pomidora szklarniowego. Roczn. AR Poznań, CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 53–57.

Nurzyński J. 2002. Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego na podłożu z wełny mineralnej oraz słomy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 485, 257–262.

Nurzyński J., Jarosz Z., Kalbarczyk M. 2003. Uprawa pomidora szklarniowego w podłożu z piasku, wełny i torfu. Folia Hort. Supl. 1, 489–491.

Nurzyński J., Michałojć Z., Jarosz Z. 2003. Przydatność podłoża z piasku w uprawie pomidora szklarniowego. Acta Sci. Pol. Hort. Cult. 2 (2), 125–130.

Nurzyński J. 2004. Wpływ koncentracji składników pokarmowych w podłożach z wełny mineralnej, torfu oraz piasku na plonowanie pomidora szklarniowego. Rocz. AR Poznań, Ogrodnictwo 37, 261–268

Nurzyński J., Kalbarczyk M., Nowak L. 2004. Zmiany zawartości N, P, K, Ca, Mg w podłożach i liściach pomidora w okresie wegetacji. Rocz. AR Poznań, Ogrodnictwo 37, 167–172.

Nurzyński J. 2005. Wpływ nawożenia różnymi formami nawozów potasowych na plon oraz skład chemiczny podłoża i liści warzyw. Nawozy i Nawożenie, 3, 444–456.

Nurzyński J. 2006. Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego w szklarni w podłożach ekologicznych. Acta Agrophys. 7(3), 681–690.

Nurzyński J. 2006. The yelding of greenhouse tomato grown in straw and rockwool. Folia Hort. 18/2, 17–23.

Borowski E., Nurzyński J. 2007. Photosynthetic activity of leaves and tomato fruit yield in growing on substrates of cereal straw and its mixtures with other organic substances. EJPAU, Hort. 10., 2.

Pobierz

Opublikowane
2009-06-29TADEUSZ KĘSIK 
Zakład Uprawy i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-668 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)