Wpływ dodatku Ekosorbu do gleby na produktywność oraz zawartość N, P, K i Ca w liciach i korzeniach roślin truskawki

Małgorzata MakowskaEdward BorowskiAnna Ziemba

Abstrakt

W doświadczeniu polowym badano wpływ dodatku Ekosorbu potasowego do czarnej ziemi i gleby piaszczystej na zawartość wody w glebach, produktywność roślin oraz zawartość N, K, Ca i P w liściach i korzeniach dwuletnich roślin truskawki. Dodatek Ekosorbu potasowego zwiększył, podczas okresu wegetacyjnego, zawartość procentową wody w obydwu glebach, jednak wpływ ten był bardziej wyraźny w czarnej ziemi niż w glebie piaszczystej. Hydrożel w dawce 3 g · dm–3 dodany do czarnej ziemi i gleby piaszczystej wpłynął na zwiększenie plonu owoców oraz suchej masy nadziemnych i podziemnych części roślin, a w dawce 6 g · dm–3 nie miał wpływu na analizowane cechy. Dodatek Ekosorbu do obu typów gleb wpływał na zwiększenie procentowej zawartości N i K w suchej masie liści i korzeni roślin truskawki. Natomiast procentowa zawartość Ca w tych warunkach w korzeniach obniżyła się, najwięcej Ca w liściach zawierały rośliny uprawiane w glebach z dodatkiem 3 g · dm–3 hydrożelu. Zawartość fosforu w analizowanych organach roślin była w przybliżeniu stała, niezależnie od typu gleby i dodatku hydrożelu.

Słowa kluczowe:

hydrożel, truskawka, produktywność, azot, potas, wapń, fosfor

Austin Max E., Bondari K., 1992. Hydrogel as medium amendment for blueberry plants. Hort. Sci., 27 (9): 973–974.
Benedycka Z., Nowak G., Kozikowski A., 1998. Ekosorb jako źródło składników mineralnych dla roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,461: 131–136.
El-Hady O.A., Pieh S.H., Osman S., 1990. Modified polyacrylamide hydrogel as containers for sandy soil. III Influence on growth, water and fertilizers use efficiency by plants. Egypt. J. Soil Sci., 30 (3): 423–432.
Harun R.M.R., Hall D.A., Szmidt R.A.K., Hitchon G.M., 1991. Melon cultivation in organic and inorganic substrates. Acta Hort., 429: 105–108.
Hetman J., Martyn W., 1996. Oddziaływanie hydrożeli na własności wodne podłoży ogrodniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 429: 133–135.
Jabłońska-Ceglarek R., Cholewiński J., 1998. Ocena wpływu dodatku superabsorbentów do podłoży z substratu torfowego na plonowanie i wartość biologiczną papryki odmiany 'Sirono'. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 461: 209–216.
Keever G.J., Cobb S.J., Stevenson J., Foster W.J., 1989. Effect of hydrophilic polymer amendments on growth of container grown landscape plants. Res. Rep. Ser. Alabama. Agric. Exp. Stat. Auburn Univ., 6: 18–19.
Kowalczyk-Jusko A.,Kościk B., 1999. Wpływ hydrożelu na wybrane cechy morfologiczne tytoniu (Nicotiana tabacum L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 469: 201–207.
Makowska M., Borowski E., 1998. Wpływ dodatku Akrygelu RP do gleby lessowej na przebieg wymiany gazowej, wzrost i owocowanie jednorocznych truskawek. Mat. Konf. Nauk., pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania tradycyjnych i niekonwencjonalnych
podłoży ogrodniczych” Lublin: 37–38.
Mazur J., 1988. Wpływ nawadniania truskawki po zbiorze owoców na jej wzrost i plonowanie. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn., LXV: 139–147.
Nissen M.J., 1994. Use of Hydrogel in raspberry (Rubus idaeus) production in the south of Chile. Agro.Sur., 2,22: 160–164.
Pill W.G., Jacono C.C., 1984. Effect of Hydrogel incorporation in peat-lite on tomato and water relations. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 8–9.
Słowińska-Jurkiewicz A., Jaroszuk M., 2001. Hydrofizyczna charakterystyka superabsorbentu 'Hidroplus'. Acta Agroph., 57: 93–100.
Uziak Z., Borowski E., 1980. The relationship betweenthe soil type and its moisture level in the utilization of macrocomponents (on the example of tomato and bean plants). Pol. J. Soil Sci., XIII, 1: 49–57.
Pobierz

Opublikowane
2005-05-18Małgorzata Makowska 
Edward Borowski 
Anna Ziemba Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora