Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.)

Krystyna Winiarczyk

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS w Lublinie

Aneta Całka

Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w LublinieAbstrakt

Chrzan (Armoracia rusticana) rozmnaża się głównie wegetatywnie przez fragmenty korzeni. Pomimo że kwitnie, to nasiona uzyskuje się bardzo rzadko. W celu ustalenia barier uniemożliwiających rozmnażanie generatywne chrzanu, podjęto badania nad biologią kwitnienia i zapłodnienia. W czasie antezy chrzan tworzył przewanie 1-jądrowe mikrospory. Nie obserwowano woreczków zalążkowych typowych dla Brassicaceae zbudowanych z siedmiu komórek (aparatu jajowego, komórki centralnej i trzech antypod). Woreczki zalążkowe były wypełnione licznymi ziarnami skrobi. Nieliczne 2-jądrowe ziarna pyłku mogły kiełkować w łagiewki pyłkowe i doprowadzać do zapłodnienia. Chrzan wiązał owoce (łuszczynki), ale były one głównie wypełnione zdegenerowanymi zalążkami. Ponadto zaobserwowano nieliczne, prawidłowo wykształcone zarodki, ale stopień kiełkowania uzyskanych nasion był bardzo niski.

Słowa kluczowe:

chrzan, męski i żeński gametofit, zarodek, nasienie

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Krystyna Winiarczyk 
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS w Lublinie
Aneta Całka 
Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)