Dziedziczenie wrażliwości fotoperiodycznej truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

Elżbieta Kaczmarska

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

W dwuletnim doświadczeniu polowym badano reakcję na długość dnia potomstwa pokolenia F1 uzyskanego drogą kontrolowanego krzyżowania 16 odmian truskawki (30 kombinacji krzyżowań), zróżnicowanych pod względem wrażliwości fotoperiodycznej (DN i SD). Analizowano również segregację potomstwa S1 (1489 siewek) otrzymanego w wyniku samozapylenia niewrażliwych na długość dnia klonów hodowlanych w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych (KGiHRO) AR w Lublinie. Na podstawie obserwacji przebiegu fazy generatywnej stwierdzono, że od 23% do 26% siewek F1 pochodzących ze skrzyżowania form DN i SD wykazywało niewrażiwość długość dnia. W przypadku, gdy przekrzyżowano ze sobą różne odmiany DN, pokolenie F1 segregowało w stosunku 3 : 1 lub 9 : 7 form DN : SD. Potomstwo S1 otrzymane w wyniku samozapylenia klonów hodowlanych również rozszczepiało się jak 9 : 7 oraz 3 : 1. Wyniki te wskazują, że cecha niewrażliwości fotoperiodycznej truskawki jest warunkowana przez dwa geny dominujące, działające komplementarnie. Rozszczepienie w stosunku 9 : 7 wskazuje na fakt, że formami rodzicielskimi były podwójne heterozygoty, zaś stosunek rozszczepień 3 : 1 (DN : SD) sugeruje, że krzyżowanymi formami były heterozygoty pojedyncze.

Słowa kluczowe:

wrażliwość fotoperiodyczna, dziedziczenie, truskawka

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Elżbieta Kaczmarska 
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora