ETYKA PUBLIKACJI

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship” opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz COPE (Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub gdy nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział jakiejś osoby w publikacji jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to jest podawana jako autor lub współautor.

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Wydawnictwo UP w Lublinie wprowadza następujące procedury.

  1. Od autorów wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  2. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

Wydawnictwo informuje, że jest zobowiązane do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Wydawnictwo będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Artykuły przysyłane do czasopisma są sprawdzane pod względem oryginalności za pomocą systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check przy użyciu oprogramowania iThenticate.