PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie, reprezentowanemu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, niewyłącznej licencji na wydanie utworu drukiem oraz w formie elektronicznej, na wszystkich polach eksploatacji, także w otwartym dostępie (w tym na zasadach licencji Creative Commons).

Licencja jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji.

Udzielając licencji, autor pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych.

Artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0, pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej. Autorzy podpisują oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.