Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim

Agata Paluch

Studenckie Koło Naukowe Komputerowe Zarządzania i Ergonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Monika Stoma

Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Przedmiotem badań był rynek produktów regionalnych w województwie lubelskim. W pracy przedstawiono aktualnie zarejestrowane produkty tradycyjne oraz scharakteryzowano, jakie produkty są według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi regionalnymi i tradycyjnymi. Przeprowadzone badania miały na celu analizę możliwości rozwoju produkcji i rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim, a także zbadanie wpływu miejsca zamieszkania konsumentów na postrzeganie tych produktów. W badaniach wzięto ponadto pod uwagę źródła informacji o produktach tradycyjnych oraz możliwościach zakupu, jak również determinanty, które skłaniają do ich zakupu.

Słowa kluczowe:

produkt regionalny, produkt tradycyjny, żywność, konsument

Jąder, K. (2006). Warunki i możliwości zwiększania sprzedaży regionalnych artykułów spożywczych w Wielkopolsce. Wyd. AR w Poznaniu. Roczn. AR, 378, 171–183.

Kupracz, M. (2007). Z problematyki żywności tradycyjnej. Stud. Region. Lok., 4(30), 100–115.

Łyś, G. (2004). Swojskie jadło. Rzeczpospolita, 17 września.

Rozporządzenie Rady WE nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2009 nr 99 poz. 830).

Rozporządzenie Rady WE nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368).

Szymańska, A., Dziedzic, D. (2005). Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów. Zesz. Nauk. AE w Krakowie, 680.

Szymecka, A. (2005). Ochrona oznaczeń geograficznych w WTO jako przedmiot konfliktu pomiędzy starym kontynentem, a nowym światem. Wspóln. Europ., 5(162), 123.

Tłuczak, A. (2014). Pomiar wieloczynnikowy w analizie preferencji konsumentów żywnościowych produktów regionalnych. Wyd. UO, Opole, 206–215.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68).

www.minrol.gov.pl

www.smakwsi.pl

Pobierz

Opublikowane
2014-12-31Agata Paluch 
Studenckie Koło Naukowe Komputerowe Zarządzania i Ergonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Monika Stoma 
Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora