ETYKA PUBLIKACJI

Etyka publikowania w Acta Scientiarum Technica Agraria jest oparta na zaleceniach COPE - Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/, w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Od autorów wymaga się oświadczenia o oryginalności dzieła i ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

Artykuł jest recenzowany z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double blind review process. Recenzent jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu oraz tajemnicy na temat recenzowanego artykułu, a w przypadku wykrycia plagiatu jest zobowiązany poinformować o nim redakcję.

Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Takie zjawiska, jak autor-widmo, autor gościnny czy honorowy, plagiat i autoplagiat są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

Autor-widmo (ghost-writing) - ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Autorstwo gościnne lub honorowe (guest authorship, honorary authorship) - autor zostaje przypisany do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład jego pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Plagiat - użycie danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Autoplagiat - użycie danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Artykuły przysyłane do czasopisma są sprawdzane pod względem oryginalności programem antyplagiatowym iThenticate.