PROCES RECENZJI

 1. Do oceny publikacji powołuje się niezależnego recenzenta spoza jednostki autora.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym recenzent powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Przestrzegana jest zasada, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest mu znana, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną (formularz recenzji) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
 6. Autor otrzymuje recenzję do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzenta na piśmie.
 7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
 8. Lista recenzentów prac publikowana jest w ostatnim numerze w roku oraz na stronie internetowej.

Formularz recenzji

Oświadczenie recenzenta