Wpływ przechowywania w chłodni na jako korzeni wybranych odmian marchwi

Marek GajewskiJacek KrawczykAleksandra Dąbrowska

Abstrakt

Badano wpływ długotrwałego przechowywania w warunkach chłodniczych na jakość korzeni 8 odmian marchwi. Odmiany użyte w doświadczeniu to: ‘Cesaro’, ‘Jaguar’, ‘Nelix’, ‘Perfekcja’, ‘Recoleta’, ‘Sirus’, ‘Teldino’, ‘Nebula’. Jakość marchwi określano bezpośrednio po zbiorze i po 8 miesiącach przechowywania w chłodni. Określano: ubytek masy, udział marchwi z objawami chorobowymi, zawartość suchej masy, zawartość cukrów, azotanów i azotynów oraz jakość sensoryczną. Jakość sensoryczną oceniano w zespole ekspertów, z wykorzystaniem metody ilościowej analizy opisowej (QDA). Z badanych odmian marchwi najniższe straty przechowalnicze stwierdzono u odmiany ‘Teldino’ – pod względem ubytków masy, oraz u odmiany ‘Perfekcja’ – pod względem udziału korzeni z objawami chorobowymi. Przechowywanie spowodowało zmiany zawartości suchej masy w korzeniach na skutek transpiracji, zmniejszenie się zawartości cukrów, natomiast nie wpłynęło na zawartość azotanów. Wpływ przechowywania na jakość sensoryczną okazał się istotny w przypadku takich wyróżników, jak jędrność, soczystość,
intensywno smaku gorzkiego, a u niektórych odmian take intensywno smaku słodkiego.


Abbott J. 1999. Quality measurement of fruits and vegetables. Postharvest Biol. Technol. 15, 207–225.
Alasalvar C., Al-Farsi M., Quantick P.C., Shahidi F., Wiktorowicz R. 2005. Effect of chill storage and MAP on antioxidant activity, anthocyanins, carotenoids, phenolics and sensory quality of ready-to-eat shredded orange and purple carrots. Food Chem. 89, 69–76.
Fillion L., Kilcast D. 2002. Consumer perception of crispness and crunchiness in fruits and vegetables. Food Qual. Prefer. 13, 23–29.
Gajewski M. 2003. Sensory and physical changes during storage of zucchini squash (Cucurbita pepo var. giromontina Alef.). Acta Hortic. 604, 613–618.
Gills L.A., Resurrection A.V.A., Hurst W.C., Reynolds A.E., Pathak S.C. 1999. Sensory profiles of carrot (Daucus carota L.) cultivars grown in Georgia. Hort. Sci. 34, 625–628.
Haglund A., Johansson L., Berglund L., Dahlstedt L. 1999. Sensory evaluation of carrots from ecological and conventional growing systems. Food Quality Pref. 10, 23–29.
Lee C. 1986. Changes in carotenoid content of carrots during growth and post-harvest storage. Food Chem. 20(4), 285–293.
Leja M., Stodolak B., Mareczek A., Roek S., Wojciechowska R. 1997. Effect of post-harvest storage on metabolism of phenol compounds in carrot root. Folia Hortic. 9/2, 59–69.
Martens M., Fjeldsen B., Russwurm H., Martens H. 1983. Relationship between sensory and chemical quality criteria for carrots, studied by multivariate data analysis. [In:] A. Williams and R. Atkin (eds.) Sensory Quality in Foods and Beverages. Chichester. Ellis Horwood Ltd. 233–246.
Meilgaard M., Civille G. V., Carr B.T. 1999. Sensory Evaluation Techniques. 3rd ed., CRC Press. Boca Raton, London.
Rubatzky V.E., Quiros C.F., Simon P.W. 1999. Carrots and Related Vegetable Umbelliferae. CABI, 22–30.
Seljasen R., Bengtsson G., Hoftun H., Vogt G. 2001. Sensory and chemical changes in five varieties of carrot in response to mechanical stress and postharvest. J. Sci. Food Agric. 81, 436–447.
Sensory analysis. Experts. PN–ISO 8586–2, 1996.
Sensory analysis. Methodology. PN–ISO 6564, 1999.
Suojala T. 2000. Variation in sugar content and composition of carrot storage roots at harvest and during storage. Sci. Hort., 1–19.
Suslow T., Mitchell J., Cantwell M. 1998. Carrot. Produce facts. www.postharvest.ucdavis.edu.
Talcott S.T., Howard L.R., Brenes C.H. 2001. Factors contributing to taste and quality of commercially processed strained carrots. Food Res. Int., 34, 31–38.
USDA Nutritional Database for Standard Reference. 2004, Release 17, 270–271.
Varming C., Jensen K., Moller S., Brockhoff P.B., Christiansen T., Edelenbos M., Bjorn G.K., Poll L. 2004. Eating quality of raw carrots – correlations between flavour compounds. sensory profiling analysis and consumer liking test. Food Quality Pref., 531–540.
Warman P.R., Havard K.A. 1997. Yield, vitamin and mineral contents of organically and convencionally grown carrots and cabbage. Agric. Ecosystems Envir. 61, 155–162.

Opublikowane
2007-06-18Marek Gajewski 
Jacek Krawczyk 
Aleksandra Dąbrowska Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora