Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) i lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.)

Barbara Martyniak-Przybyszewska

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Majkowska-Gadomska

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

W latach 2004-2005 badano wpływ terminu uprawy i rozstawy na plon cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) i lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.). Większy plon świeżego i suchego ziela cząbru ogrodowego uzyskano z roślin sadzonych w drugim terminie uprawy (15 maja). Lebiodka pospolita wydała większy plon wówczas, gdy rośliny sadzono w pierwszym terminie (2 maja). Istotnie większy plon surowca obu gatunków stwierdzono u roślin sadzonych w rozstawie 50x20 cm.

Słowa kluczowe:

cząber ogrodowy, lebiodka pospolita, termin uprawy, gęstość sadzenia

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Barbara Martyniak-Przybyszewska 
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Joanna Majkowska-Gadomska 
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora