Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Zawiera informację o źródłach finansowania.
 • Cały artykuł jest zapisany w formacie Microsoft Word, w jednym pliku.
 • Podano numery ORCID wszystkich autorów.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; wyróżnienia w tekście – kursywa i pogrubienie. Wielkość rysunków i tabel nie przekracza 12,5 × 19,5 cm.
 • Piśmiennictwo zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dla autorów (z uwzględnieniem identyfikatorów DOI i URL pozycji bibliograficznych).
 • Załączono dwie wersje artykułu:
  1. z danymi osobowymi i kontaktowymi dla redakcji czasopisma,
  2. bez danych osobowych i kontaktowych dla recenzenta.
 • Załączono skan podpisanego oświadczenia autora. Jestem świadomy, że proces redakcyjny nie będzie rozpoczęty bez załączonego oświadczenia.


 

Oświadczenie autora [plik do pobrania]

 

Na łamach Agronomy Science zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim. Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcześniej i nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach. 

Wysyłanie prac

 1. Artykuł należy wysłać w dwóch wersjach: wersja dla wydawnictwa z danymi autorów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych. Należy także przesłać oświadczenie autora.
 2. Artykuł jest wstępnie oceniany przez redaktora naukowego w celu określenia, czy jest zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma.
 3. Artykuł jest sprawdzany pod względem oryginalności programem antyplagiatowym iThenticate.
 4. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double-blind review process.
 5. Recenzja ma formę pisemną.
 6. Redaktor przekazuje autorowi uwagi recenzentów.
 7. Autor odsyła do redakcji poprawiony artykuł wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych.
 9. Koszt opublikowania pracy w czasopiśmie wynosi 250 zł + VAT. W przypadku artykułu o objętości większej niż 12 stron (zgodnie z formatem podanym w informacjach dla autorów, w tym abstrakt, tabele, rysunki itp.) zostanie doliczona opłata w wysokości 25 zł + VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę. Złożenie artykułu w redakcji oznacza, że autorzy akceptują powyższe opłaty.

Wsparcie techniczne: help@libcom.pl

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania pracy:

 1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm).
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 12,5 × 19,5 cm; rozszerzenie tabel – .doc lub .rtf. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Materiał graficzny powinien być opracowany i przesłany dodatkowo w osobnych plikach, np. rysunki, schematy, fotografie – w plikach .jpg i .tif (ilustracje najlepiej przesłać również w plikach źródłowych, np. jeśli rysunek został utworzony w programie Corel Draw, Excel, Photoshop, prosimy o ich dołączenie w tych plikach).

Obowiązuje następujący układ pracy:

 1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
 2. Imię i nazwisko autora (autorów), nazwisko – WERSALIKAMI; identyfikator ORCID.
 3. Afiliacja w języku artykułu (katedra, wydział, ośrodek naukowy, adres, państwo).
 4. Adres do korespondencji (e-mail).
 5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) w języku polskim i angielskim.
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych.
 7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: WSTĘP z celem i hipotezą badawczą, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJĘ, WNIOSKI (lub PODSUMOWANIE) i PIŚMIENNICTWO.
  W artykułach w języku polskim tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i fotografii oraz legendy muszą być podane także w języku angielskim. 
  Numery tabel i rysunków – zapisane cyframi arabskimi.
  Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI.
 8. Źródło finansowania badań.
 9. Piśmiennictwo.
  Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa.
  Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennictwa.
  Zapis powołań w tekście. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Zalewski i in. 2001, Lewandowski 2007, Kowalski i Lewandowski 2008, Patkowska i Konopiński 2008a, 2008b] lub …według Kowalskiego [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie). Inne przykłady powołań: [https://sjp.pwn.pl/], [PN-90/A-75101/03:1990], [Farmakopea Polska IX 2011], [Commission Regulation 2015], [GUS 2018], [Ustawa… 2001].
  Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Kolejność zapisu: nazwisko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.); tytuł pracy; skrócony tytuł czasopisma, tom(numer), strony artykułu, DOI w formacie https://doi.org/10.24326/as.2021.1.2 (jeżeli pozycja książkowa – wydawca, miejsce wydania, strony rozdziału).
  Przy pozycjach piśmiennictwa należy koniecznie zamieszczać numer DOI, jeśli jest przypisany.

  Przykłady:
  Bertamini M., Nedunchezhian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635−644. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9

  Beyl C.A., 2011. PGRs and their use in micropropagation. W: R.N. Trigiano, D.J. Gray (red.), Plant tissue culture, develop-ment, and biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York, 33–56.

  Changjiang S., Guangrong J., 2009. Recognition method of weed seeds based on computer vision. http://ieeexplore,ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5305507 [dostęp: 15.09.2016].

  Commission Regulation, 2015. EU Regulation No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1258 [dostęp: 21.10.2016].

  Durak A., 2017. Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych dodatków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjalną aktywność biologiczną. Rozprawa doktorska, UP w Lublinie, 22–25.

  Farmakopea Polska IX, 2011. PTF, Warszawa.

  Fritsch R.M., Friesen N., 2002. Evolution, domestication and taxonomy. W: H.D. Rabinowitch, L. Currah (red.), Allium crop science: recent advances. CABI Publishing, Wallingford, 5–57.

  GUS, 2017. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r. Warszawa.

  GUS, 2018. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017. Warszawa.

  Jarosz Z., 2014. Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie 383, Lublin.

  Kowalczyk K. (red.), 2013. Agrobiotechnologia. Wyd. UP w Lublinie, Lublin.

  Patkowska E., Konopiński M., 2008a. Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hortic. 20(1), 31–42.

  Patkowska, E. Konopiński M., 2008b. Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res. Bull. 69, 81–92.

  PN-90/A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową. PKN, Warszawa.

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw (Dz.U. UE L 223/3 z 26.08.2009).

  Sady W., 2006. Nawożenie warzyw strączkowych. Fasola zwykła. W: W. Sady, Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, 100–101.

  Sobczyk M., 2018. Statystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 11–31.

  Gawryszewska B.J., 2004. Od hortiterapii do architektury partycypacyjnej – konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych. Mat. II Symp. „Architektura i technika a zdrowie”, Gliwice, 5.10.2004, 79–85.

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44, ze zm.).
  https://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 20.10.2017].