Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Zawiera informację o źródłach finansowania.
 • Cały artykuł jest zapisany w formacie Microsoft Word, w jednym pliku.
 • Podano adresy e-mail wszystkich autorów.
 • Podano numery ORCID wszystkich autorów.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; wyróżnienia w tekście – kursywa i pogrubienie. Wielkość rysunków i tabel nie przekracza 12,5 × 19,5 cm.
 • Piśmiennictwo zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dla autorów (z uwzględnieniem identyfikatorów DOI i URL pozycji bibliograficznych).
 • Załączono dwie wersje artykułu:
  1. z danymi osobowymi i kontaktowymi dla redakcji czasopisma,
  2. bez danych osobowych i kontaktowych dla recenzenta.
 • Załączono skan oświadczenia autorskiego podpisanego przez wszystkich autorów.
  Jestem świadomy, że proces redakcyjny nie będzie rozpoczęty bez załączonego oświadczenia.


 

Oświadczenie autora [plik do pobrania]

 

Na łamach Agronomy Science zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim. Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcześniej i nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach. 

Wysyłanie prac

 1. Artykuł należy wysłać w dwóch wersjach: wersja dla wydawnictwa z danymi autorów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych. W wersji dla recenzenta należy także usunąć nazwiska autorów z podpisów do ilustracji oraz z metadanych pliku Word.
 2. Należy przesłać oświadczenie autorskie podpisane przez wszystkich autorów.
 3. Artykuł jest wstępnie oceniany przez redaktora naukowego w celu określenia, czy jest zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma.
 4. Artykuł jest sprawdzany pod względem oryginalności programem antyplagiatowym iThenticate.
 5. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double-blind review process.
 6. Recenzja ma formę pisemną.
 7. Redaktor przekazuje autorowi uwagi recenzentów.
 8. Autor odsyła do redakcji poprawiony artykuł wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych.

Wsparcie techniczne: help@libcom.pl

Opłata za publikację

Od 1 lutego 2023 r. opłata za opublikowanie artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT.
Podstawą naliczania opłaty za publikację jest manuskrypt zgłoszony do redakcji czasopisma. W przypadku artykułu o objętości większej niż 12 stron (zgodnie z formatem podanym w informacjach poniżej; w tym: abstrakt, tabele, rysunki itp.) zostanie doliczona opłata w wysokości 100 zł + 23% VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę.
Za dodatkowe opracowanie rycin, które w zgłoszonej postaci nie nadają się do publikacji – nie spełniają standardów wydawniczych lub zawierają błędy merytoryczne – będzie doliczana opłata w wysokości 50 zł + VAT za 1 rycinę.
Złożenie artykułu w redakcji oznacza, że autorzy akceptują powyższe opłaty.

Opłaty za artykuły zgłoszone przed 1 lutego 2023 r. są naliczane zgodnie z wcześniejszym cennikiem: 250 zł + 23% VAT za standardową wielkość, 25 zł + 23% VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę.

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania pracy:

 1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm).
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 × 19,5 cm. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Tabele powinny być edytowalne. W razie potrzeby autor jest proszony o dosłanie materiału graficznego w plikach źródłowych, np. fotografie w plikach .jpg lub .tif, rysunki i schematy zapisane w programach, w których zostały stworzone, np. Corel Draw, Excel, Photoshop. Wymagana rozdzielczość materiałów graficznych – 300 dpi.

Obowiązuje następujący układ pracy:

 1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
 2. Imię i nazwisko autora (autorów), nazwiska – WERSALIKAMI; identyfikator ORCID.
 3. Afiliacje w języku artykułu (katedra, wydział, ośrodek naukowy, adres, państwo).
 4. Adresy e-mail wszystkich autorów.
 5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) w języku polskim i angielskim.
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – od 3 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych.
 7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: WSTĘP z celem i hipotezą badawczą, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJĘ, WNIOSKI (lub PODSUMOWANIE) i PIŚMIENNICTWO.
  W artykułach w języku polskim tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i fotografii oraz legendy muszą być podane także w języku angielskim. 
  Numery tabel i rysunków – zapisane cyframi arabskimi.
  Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI.
 8. Źródło finansowania badań.
 9. Piśmiennictwo.
  Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa.
  Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennictwa.

  Zapis powołań w tekście. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Zalewski i in. 2001, Lewandowski 2007, Kowalski i Lewandowski 2008, Patkowska i Konopiński 2008a, 2008b] lub …według Kowalskiego [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie). Inne przykłady powołań: [https://sjp.pwn.pl/], [PN-90/A-75101/03:1990], [Farmakopea Polska IX 2011], [Commission Regulation 2015], [GUS 2018], [Ustawa… 2001].

  Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Kolejność zapisu: nazwisko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę tego samego autora z jednego roku należy poszczególne pozycje oznaczyć jako a, b, c itd., np. Kowalski 2000a, Kowalski 2000b); tytuł pracy; skrócony tytuł czasopisma, tom(numer), strony artykułu, DOI w formacie https://doi.org/10.24326/as.2021.1.2 Pozycja książkowa – wydawca, miejsce wydania, strony rozdziału. Źródło internetowe  dokładne adres www, dzienna data dostępu.
  Podawanie numerów DOI cytowanych prac jest obligatoryjne. 

  Przykłady:
  Bertamini M., Nedunchezhian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635−644. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9

  Beyl C.A., 2011. PGRs and their use in micropropagation. W: R.N. Trigiano, D.J. Gray (red.), Plant tissue culture, develop-ment, and biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York, 33–56.

  Changjiang S., Guangrong J., 2009. Recognition method of weed seeds based on computer vision. http://ieeexplore,ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5305507 [dostęp: 15.09.2016].

  Commission Regulation, 2015. EU Regulation No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1258 [dostęp: 21.10.2016].

  Durak A., 2017. Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych dodatków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjalną aktywność biologiczną. Rozprawa doktorska, UP w Lublinie, 22–25.

  Farmakopea Polska IX, 2011. PTF, Warszawa.

  Fritsch R.M., Friesen N., 2002. Evolution, domestication and taxonomy. W: H.D. Rabinowitch, L. Currah (red.), Allium crop science: recent advances. CABI Publishing, Wallingford, 5–57.

  GUS, 2017. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r. Warszawa.

  GUS, 2018. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017. Warszawa.

  Jarosz Z., 2014. Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie 383, Lublin.

  Kowalczyk K. (red.), 2013. Agrobiotechnologia. Wyd. UP w Lublinie, Lublin.

  Patkowska E., Konopiński M., 2008a. Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hortic. 20(1), 31–42.

  Patkowska, E. Konopiński M., 2008b. Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res. Bull. 69, 81–92.

  PN-90/A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową. PKN, Warszawa.

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw (Dz.U. UE L 223/3 z 26.08.2009).

  Sady W., 2006. Nawożenie warzyw strączkowych. Fasola zwykła. W: W. Sady, Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, 100–101.

  Sobczyk M., 2018. Statystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 11–31.

  Gawryszewska B.J., 2004. Od hortiterapii do architektury partycypacyjnej – konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych. Mat. II Symp. „Architektura i technika a zdrowie”, Gliwice, 5.10.2004, 79–85.

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44, ze zm.).