Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 

Oświadczenie autora [plik do pobrania]

 

Na łamach Agronomy Science zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim. Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcześniej i nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach. 

Wysyłanie prac

 1. Artykuł należy wysłać w dwóch wersjach: wersja dla wydawnictwa z danymi autorów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych.  UWAGA! W wersji niezawierającej danych autorów należy usunąć także nazwiska autorów z podpisów do ilustracji oraz z metadanych pliku Word.
 2. Należy  przesłać oświadczenie autorskie podpisane przez wszystkich autorów.
 3. Artykuł jest wstępnie oceniany przez redaktora naukowego w celu określenia, czy jest zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma.
 4. Artykuł jest sprawdzany pod względem oryginalności programem antyplagiatowym iThenticate.
 5. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double-blind review process.
 6. Recenzja ma formę pisemną.
 7. Redaktor przekazuje autorowi uwagi recenzentów.
 8. Autor odsyła do redakcji poprawiony artykuł wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych.

Wsparcie techniczne: help@libcom.pl

Opłata za publikację

Od 1 lutego 2023 r. opłata za opublikowanie artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT.
Podstawą naliczania opłaty za publikację jest manuskrypt zgłoszony do redakcji czasopisma. W przypadku artykułu o objętości większej niż 12 stron (zgodnie z formatem podanym w informacjach poniżej; w tym: abstrakt, tabele, rysunki itp.) zostanie doliczona opłata w wysokości 100 zł + 23% VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę.
Za dodatkowe opracowanie rycin, które w zgłoszonej postaci nie nadają się do publikacji – nie spełniają standardów wydawniczych lub zawierają błędy merytoryczne – będzie doliczana opłata w wysokości 50 zł + VAT za 1 rycinę.
Złożenie artykułu w redakcji oznacza, że autorzy akceptują powyższe opłaty.

Opłaty za artykuły zgłoszone przed 1 lutego 2023 r. są naliczane zgodnie z wcześniejszym cennikiem: 250 zł + 23% VAT za standardową wielkość, 25 zł + 23% VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę.

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania pracy:

 1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm).
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 × 19,5 cm. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Tabele powinny być edytowalne. W razie potrzeby autor jest proszony o dosłanie materiału graficznego w plikach źródłowych, np. fotografie w plikach .jpg lub .tif, rysunki i schematy zapisane w programach, w których zostały stworzone, np. Corel Draw, Excel, Photoshop. Wymagana rozdzielczość materiałów graficznych – 300 dpi.

Obowiązuje następujący układ pracy:

 1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
 2. Imię i nazwisko autora (autorów), nazwiska – WERSALIKAMI; identyfikator ORCID.
 3. Afiliacje w języku artykułu (katedra, wydział, ośrodek naukowy, adres, państwo).
 4. Adresy e-mail wszystkich autorów.
 5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) w języku polskim i angielskim.
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – od 3 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych.
 7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: WSTĘP z celem i hipotezą badawczą, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJĘ, WNIOSKI (lub PODSUMOWANIE) i PIŚMIENNICTWO.
  W artykułach w języku polskim tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i fotografii oraz legendy muszą być podane także w języku angielskim. 
  Numery tabel i rysunków – zapisane cyframi arabskimi.
  Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI.
 8. Źródło finansowania badań i publikacji.
 9. Piśmiennictwo.
  Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa.
  Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennictwa.

  Zapis powołań w tekście. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Zalewski i in. 2001, Lewandowski 2007, Kowalski i Lewandowski 2008, Patkowska i Konopiński 2008a, 2008b] lub …według Kowalskiego [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie). Inne przykłady powołań: [https://sjp.pwn.pl/], [PN-90/A-75101/03:1990], [Farmakopea Polska IX 2011], [Commission Regulation 2015], [GUS 2018], [Ustawa… 2001].

  Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Kolejność zapisu: nazwisko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę tego samego autora z jednego roku, należy poszczególne pozycje oznaczyć jako a, b, c itd., np. Kowalski 2000a, Kowalski 2000b); tytuł pracy; skrócony tytuł czasopisma, tom(numer), strony artykułu, DOI (w formacie https://doi.org/10.24326/as.2021.1.2). Pozycja książkowa – wydawca, miejsce wydania, strony rozdziału. Źródła internetowe – dokładny adres strony www oraz dzienna data dostępu.
  Podawanie numerów DOI cytowanych prac jest obligatoryjne.

  Przykłady:
  Bertamini M., Nedunchezhian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635−644. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9

  Beyl C.A., 2011. PGRs and their use in micropropagation. W: R.N. Trigiano, D.J. Gray (red.), Plant tissue culture, develop-ment, and biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York, 33–56.

  Changjiang S., Guangrong J., 2009. Recognition method of weed seeds based on computer vision. http://ieeexplore,ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5305507 [dostęp: 15.09.2016].

  Commission Regulation, 2015. EU Regulation No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1258 [dostęp: 21.10.2016].

  Durak A., 2017. Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych dodatków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjalną aktywność biologiczną. Rozprawa doktorska, UP w Lublinie, 22–25.

  Farmakopea Polska IX, 2011. PTF, Warszawa.

  Fritsch R.M., Friesen N., 2002. Evolution, domestication and taxonomy. W: H.D. Rabinowitch, L. Currah (red.), Allium crop science: recent advances. CABI Publishing, Wallingford, 5–57.

  Gawryszewska B.J., 2004. Od hortiterapii do architektury partycypacyjnej – konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych. Mat. II Symp. „Architektura i technika a zdrowie”, Gliwice, 5.10.2004, 79–85.

  GUS, 2017. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r. Warszawa.

  GUS, 2018. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017. Warszawa.

  Jarosz Z., 2014. Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie 383, Lublin.

  Kowalczyk K. (red.), 2013. Agrobiotechnologia. Wyd. UP w Lublinie, Lublin.

  Patkowska E., Konopiński M., 2008a. Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hortic. 20(1), 31–42.

  Patkowska, E. Konopiński M., 2008b. Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res. Bull. 69, 81–92.

  PN-90/A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową. PKN, Warszawa.

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw (Dz.U. UE L 223/3 z 26.08.2009).

  Sady W., 2006. Nawożenie warzyw strączkowych. Fasola zwykła. W: W. Sady, Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, 100–101.

  Sobczyk M., 2018. Statystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 11–31.

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44, ze zm.).