The Influence of a Mineral Mixture on the Level of Selected Macroelements in Dairy Cows from the Region of Southern Podlasie

Krzysztof Górski

Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce

Teresa Bombik

Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce

Elżbieta Bombik

Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce

Leon Saba

Faculty of Animal and Environment Hygiene Department of Biology and Animal Breeding University Agriculture in LublinAbstrakt

Badania trwające dwa lata przeprowadzono w czterech fermach bydła mlecznego „A”, „B”,Badania trwające dwa lata przeprowadzono w czterech fermach bydła mlecznego „A”, „B”,„C” i „D”, zlokalizowanych na terenie południowego Podlasia. Krowy w każdym z gospodarstwpodzielono na dwie grupy: kontrolną (K) i doświadczalną (D). Krowy z grup kontrolnych nieotrzymywały dodatku mieszanki mineralnej. Zwierz ta z grup doświadczalnych otrzymywały mieszankę mineralną Bovifosfomag®. Skład mieszanki uwzględniał warunki geobiochemiczne lokalizacji gospodarstw. W okresie badań oceniono przydatność mieszanki mineralnej na podstawie analizy koncentracji makroelementów (Ca, P, Mg, Na, K) w surowicy krwi krów. Wykazano korzystny wpływ mieszanki podawanej zwierzętom z grup doświadczalnych we wszystkich czterech fermach na gospodark mineralną, co wyrażało się wzrostem zawartości w surowicy krwi poziomu P nieorganicznego i Mg, czyli składników mineralnych, których stężenie w organizmie zwierząt w czasie badań monitoringowych było zbyt niskie.


B i a ł k o w s k i Z.: Gospodarka mineralna u krów i cieląt w rejonie niedoborowym. Rozprawy, 100, AR Lublin, 1987.
B i s - W e n c e l H.: Rozpoznawanie i zapobieganie niedoborom mineralnym u przeżuwaczy w rejonie południowo-wschodniej Polski. Rozprawy 128, AR Lublin, 2001.
D y m n i c k a M.: Badania niektórych wskaźników fizjologicznych i makroelementów we krwi jako jedna z metod wykrywania niedoborów pokarmowych i mineralnych u krów mlecznych. Mat. Konf. nt. „Związki mineralne w żywieniu zwierząt”, Poznań, 130–134, 1994.
F i s k e C. H., S u b b a r o w Y.: The colorimetric determination of phosphorus. J. Biol. Chem., 66, 375–400, 1925.
G o f f J. P., H o r s t R. L.: Oral administration of calcium salts for treatment of hypocalcemia in cattle. J. Dairy Sci., 76, 101–108, 1993.
G ó r s k i K., B o m b i k T., B o m b i k E., S a b a L.: Macroelement deficiency in dairy cows taking into account their physiological state in the region of southern Podlasie. Ann. UMCS, EE, XXIII, 319–326, 2005.
K a b a t a - P e n d i a s A., P e n d i a s H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999.
K n o w l t o n K. F., H e r b e i n J. H.: Phosphorus partitioning during early lactation in dairy cows fed diets varying in phosphorus content. J. Dairy Sci., 85, 1227–1236, 2002.
K r u c z y ń s k a H., M o c e k M.: Wpływ zawartości wapnia i fosforu w paszach na ich poziom w surowicy krwi przeżuwaczy. Med. Wet., 48 (12), 553–555, 1992.
M c D o w e l l L. R.: Feeding minerals to cattle on pasture. Anim. Feed. Sci. Tech., 60, 247–271, 1996.
Normy Żywienia Zwierząt Gospodarskich. Wyd.VIII, PWRiL, Warszawa 1988.
O s t e r g a a r d S., L a r s e n T.: Short communication: associations between blood calcium status at calving and milk yield in dairy cows. J. Dairy Sci., 83, 11, 2438, 2000.
S a b a L.: Współzależność gospodarki mineralnej i zdolności reprodukcyjnej u bydła mlecznego. Rozprawy, 81, AR Lublin, 1983.
S a b a L., B i s - W e n c e l H., F i g a c z P.: Dożywianie mineralne krów przy zastosowaniu uproszczonej mieszanki mineralnej. Ann. UMCS, EE, XII, 26, 183–187, 1994.
S t r u s i ń s k a D., I w a ń s k a S., M i e r z e j e w s k a J., S k o k A .: Wpływ dodatków mineralno-witaminowych i drożdży na poziom wybranych wskaźników biochemicznych surowicy krwi krów. Med. Wet., 59 (4), 323–326, 2003.
T y m c z y n a L., S a b a L., K a m i e n i e c k i K., B i s - W e n c e l H., W n u k W.: Występowanie i rozpoznawanie niedoborów i dysproporcji w gospodarce mineralnej u bydła mlecznego z rejonu Pomorza
Środkowego. Ann. UMCS, EE, XVIII, 28, 215–221, 2000.
W i n n i c k a A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, 2004.
W n u k W., S a b a L., N o w a k o w i c z - D ę b e k B., T y m c z y n a L., B i s - W e n c e l H.: Wpływ mieszanki mineralnej na poziom wybranych makroelementów u bydła mlecznego z Pomorza Środkowego. Ann. UMCS, EE, XXI, 323–332, 2003.

Opublikowane
2006-12-31Krzysztof Górski 
Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce
Teresa Bombik 
Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce
Elżbieta Bombik 
Faculty of Zoohygiene and Veterinary Prophylaxy of the Agricultural Department of the Podlasie University in Siedlce
Leon Saba 
Faculty of Animal and Environment Hygiene Department of Biology and Animal Breeding University Agriculture in LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>