Wpływ laktacji krów i wieku cieląt na zaopatrzenie organizmu w wybrane mikroelementy

Teresa Bombik

Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Krzysztof Górski

Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Elżbieta Bombik

Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Beata Trawińska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The present work aimed at determining the iron, copper and zinc contents in the milk of cows during lactation and in the blood serum of calves in successive weeks of their lives. The research
material came from cows (15 animals) and calves (15 animals) of the Black-and-White breed with different percentage of the HF genes (50–75%). The calves descended from the cows selected for
the research. Cow milk was sampled in the 2nd, 4th and 8th lactation weeks and blood serum was sampled in the 2nd, 4th and 8th weeks of life. The evaluation of management of minerals in the
cows and calves based on the iron, copper and zinc concentration showed a reduction of the level of those elements at successive sampling dates. The concentration of selected microelements in the
cow milk, expressed in mean values as well as extreme values, remained within the physiological standards. In contrast, a decreased iron and copper content was found in the blood serum of calves,
compared with the reference values. The decreasing level of selected microelements in the examined material may, with the cow lactation progress and calf growth, cause the deficiency condition
in respect to those elements.


B o m b i k A., B o m b i k T.: Zmienność zawartości składników mineralnych w surowicy krwi i sierści koźląt w okresie wzrostu. Folia Univ. Agric. Stetin., Zoot., 224(2), 11–16, 2001.
B o m b i k E., B o m b i k T., S a b a L.: Wpływ wyciągu z ziół na poziom wybranych mikroelementów w surowicy krwi cieląt. Biul. Inf. IZ, XL, 2, 279–285, 2002.
B r z o z o w s k a A.: Interactions between iron, zinc and copper and their consequences for nutritional practice. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7(48), 603–616, 1998.
G r e g a T.: Przechodzenie mikro- i makroelementów zawartych w karmie do mleka. Post. Nauk Roln., 2, 95–110, 1997.
K a b a t a - P e n d i a s A., P e n d i a s H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999.
K l e c z k o w s k i M., K l u c i ń s k i W., S t r z a l i ń s k i M., D z i e k a n P., S i k o r a J.: Ekologia biogeochemiczna a choroby zwierząt. Med. Wet., 51(8), 443–445, 1995.
L i t w i ń c z u k A., L i t w i ń c z u k Z., B a r ł o w s k a J., F l o r e k M.: Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa 2004.
Normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym. IZ Kraków, 1993.
S a b a L., B o m b i k T., B i s - W e n c e l H., Ż y t y ń s k i T.: Wskaźniki gospodarki mineralnej u owiec w zależności od ich stanu fizjologicznego i warunków biogeochemicznych. Ann. UMCS, EE, XIII, 19, 127–131, 1995.
S t r u s i ń s k a D., I w a ń s k a S.: Zawartość składników mineralnych w osoczu krwi, siarze i mleku krów w okresie żywienia zimowego i letniego. II Konf. Nauk.
„Związki mineralne w żywieniu zwierząt”. AR Kraków, 22–23 września, 123–129, 1997.
T r ę t o w s k i J., W ó j c i k A. R.: Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. WSRP Siedlce, 1991.
T y m c z y n a L., S a b a L., K a m i e n i e c k i K., B i s - W e n c e l H., W n u k W.: Występowanie i rozpoznawanie niedoborów i dysproporcji w gospodarce mineralnej u bydła mlecznego z rejonu Pomorza Środkowego. Ann. UMCS, EE, XVIII, 28, 215–221, 2000.
U n d e r w o o d E. J., S u l t t l e N. F.: The mineral nutrition of livestock. Cabi Publish., New York 1999.
W i n n i c k a A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Teresa Bombik 
Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Krzysztof Górski 
Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Elżbieta Bombik 
Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Beata Trawińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>