Technologiczna i handlowa ocena szynek świń wybranych ras ojcowskich

Krzysztof Tereszkiewicz

Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej

Piotr Molenda

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Maria Ruda

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoAbstrakt

The aim of the research was to provide technological and commercial evaluation of hams of chosen breeds of pigs included. The material for research included 50 hams of left half-carcasses
derived from gilts of the Duroc, Hampshire and Pietrain breeds of pigs obtained from control fattening in SKURTCh in Chorzelow. Porkers were slaughtered at the weight of 100 kg. The study
shows that the valuated breeds of pigs differ in weight and ham-content in half-carcasses. Most advantageous slaughtering and commercial indices were stated for the Pietrain ham. Moreover, the
meat of hams of the Duroc breed, in comparison to the Hampshire and Pietrain breed, contains more intramuscular fat and is characterized by more advantageous values of initial and final pH,
which points to higher technological worth. The study also shows that using the characteristics of ham, we may precisely assess the meat-content in carcasses as well as in ham of the evaluated
breeds.


B l i c h a r s k i T., N o w a k B ., O s t r o w s k i A.: Ocena mięsności tusz czystorasowych i mieszańców z uwzględnieniem szynki jako wskaźnika użytkowości rzeźnej. Prace i Mat. Zoot., 43, 1993.
C a n d e k - P o t o k a r M., M o n i n G., Z l e n d e r B.: Pork quality, processing, and sensory characteristics of dry-cured hams as influenced by Duroc crossing and sex. J. Anim. Sci., 80, 2002.
D o m a ń s k i J., B a r t k o w i a k G.: Szynka – kryterium oceny mięsności tusz knurków i wieprzków. Gosp. Mięs., 7, 1987.
G a j e w c z y k P., R z ą s a A., K r z y k a w s k i P.: Użytkowość tuczna i rzeźna tuczników mieszańcowych uzyskanych z udziałem ras wbp, pbz, duroc i pietrain. Prace i Mat. Zoot. Zesz. Spec., 8, 1998.
G a r d z i ń s k a A., M i g d a ł W.: Masa polędwicy i szynki tuczników mieszańców ubijanych przy różnej masie ciała. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68, 2, 2003.
J ó ź w i a k o w s k a - R e k i e l A.: Zootechniczna i technologiczna ocena świń rasy, wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, puławskiej i ich mieszańców pierwszego i drugiego pokolenia. Ann. UMCS, EE, III, 1985.
K a p e l a ń s k i W., R a k B., B o c i a n M., D y b a ł a J.: Ocena umięśnienia tusz świń mieszańców z różnym udziałem ras pietrain i złotnickiej pstrej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 26, 1996.
K o ć w i n - P o d s i a d ł a M.: Wykorzystanie nowych doświadczeń z genetyki w hodowli i uszlachetnianiu świń. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń”. AT-R Bydgoszcz, 2002.
M o l e n d a P., R u d a M.: Umięśnienie oraz cechy fizyczne szynek i polędwic świń ras ojcowskich ubijanych przy masie ciała 100 kg. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej” – Olsztyn 1999.
O r z e c h o w s k a B., E c k e r t R.: Wpływ masy ciała na proporcje tkanek w tuszach świń ocenianych w stacjach kontroli. Prac. i Mat. Zoot. Zesz. Spec., 13, 2002.
R ó ż y c k i M.: Selected traits of Polish pedigree pigs – process in the carcass meat deposition and meat quality. Anim. Sci. Pap. Rep., 21, 2003.
W a j d a S., B k T.: Skład tkankowy szynek tusz wieprzowych zaliczonych do różnych klas w systemie EUROP. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 26, 1996.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Krzysztof Tereszkiewicz 
Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
Piotr Molenda 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Maria Ruda 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora