Analiza wyników użytkowości rozpłodowej oraz zmian masy ciała loch w pierwszym cyklu rozrodczym żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego

Anna Mazur

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Tests were conducted on Polish Landrace and Puławska breed gilts as well as crossed breeds: WBP/PLW. The animals were selected for testing using analog method considering their age – approx. 5 months, body mass – approx. 80 kg. The analyzed material was divided into equal numbered groups: I (full portion mix containing 40% of hulled oat grain), II (full portion mix containing 20% of hulled oat grain), III (full portion mix on a wheat and barley base). The following were considered in the reproductive value analysis: age of first farrowing, number of pigs in a farrow at an age of 1 day and 21 days. Pregnancy retention was defined by the increase of body mass during pregnancy, birth losses, loss of body mass during lactation, increase of pork fat thickness during pregnancy and its decrease during lactation. The experiment group sows (D1 and D2) were characterized by a younger age of first farrowing than sows in control groups. The highest number of pigs born and raised to the age of 21 days were noted in groups D1 for individual genotypes. An addition of hulled oat grain increased the body mass gain in pregnant sows by an average of 4.67% for group D1 and 1.48% for group D2. A higher increase in body mass during pregnancy and a statistically significant lower loss of body mass during lactation were found out in groups D1 and D2.


A v e r e t t e L. A., O d l e J., M o n a c o M. H., D o n o v a n S. M.: Dietary fat during pregnancy and lactation increases milk fat and insulin-like growth factor I concentrations and improves neonatal growth rates in swine. J. Nutr., 129(12), 2123–2129, 1999.
B r a n d T . S ., d e r M e r w e J. P.: Naked oats (avena nuda) as a substitute for maize in diets for weanling and grover – finisher pigs. Anim. Feed Sci. Technol., 57, 139–147, 1996.
E n g l i s h P., S m i t h W., M a c l e a n A.: Zwiększanie produkcyjności loch. PWRiL, 1998.
J i F., W u G., B l a n t o n J. R. J r, K i m S. W. Changes in weight and composition in various tissues of pregnant gilts and their nutritional implications. J. Anim. Sci., 83(2), 366–375, 2005.
P r u n i e r A., G u a d a r r a m a C. A., M o u r o t J., Q u e s n e l H. Influence of feed intake during pregnancy and lactation on fat body reserve mobilisation, plasma leptin and reproductive function of primiparous lactating sows. Reproduction, Nutrition, Development, 41(4), 333–347, 2001.
R e k i e l A. Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
R o z e b o o m K. J., R e i c k s D. L., W i l s o n M. E.: The reproductive performance and factors affecting on-farm application of low-dose intrauterine deposit of semen in sows. J. Anim. Sci., 82 (7), 2164–8, 2004.
S i n c l a i r A. G., B l a n d V. C., E d w a r d s S. A. The influence of gestation feeding strategy on body composition of gilts at farrowing and response to dietary protein in a modified lactation. J. Anim. Sci., 79 (9), 2397–2405, 2001.
S t a s i a k A.: Współzależność aktywności płciowej loszek w czasie rui z rozwojem narządów rozrodczych oraz płodnością potencjalną i rzeczywistą. Seria Wyd. – Rozprawy Naukowe, Rozprawy Habilitacyjne, nr 192, Wydawnictwo AR, 1996.
T u m m a r u k P., T a n t a s u p a r u k W., T e c h a k u m p h u M., K u n a v o n g k r i t A. Effect of season and outdoor climate on litter size at birth in purebred landrace and yorkshire sows in Thailand. J. Vet. Med. Sci., 66(5), 477–482, 2004.
W a l k i e w i c z A., W i e l b o E., K a m y k P., S t a s i a k A.: Wpływ rozwoju somatycznego loszek na początkową rozrodczość, zdolność laktacyjną i skład chemiczny mleka. Ann. UMCS, EE, XII, 12, 81–87, 1994.
W i e l b o E. Określenie biologicznej i gospodarczej efektywności stosowania dodatków tłuszczów naturalnych w żywieniu loch użytkowanych rozpłodowo, Rozprawa habilitacyjna, Wyd. AR w Lublinie, 1995.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Anna Mazur 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora