Wpływ liczby świń w kojcu na ich zachowanie się w początkowym okresie tuczu

Małgorzata Ormian

Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej

Maria Ruda

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoAbstrakt

The thesis presents a picture of pigs’ behaviour in numerically different groups in the first three weeks of fattening. It took longer for piglets in a pigsty of 10 heads to take food and water, and they showed more so-called other behaviours. The animals in a numerically larger pigsty spent more time digging in the bedding. The formation of the herd hierarchy lasted 72 hours, whereas in a group of 20 heads it lasted as long as 168 hours. In the first group 20% of the animals assumed a dominating position, 50% were central individuals, and 30% were marginal individuals. But in the second group only 5% of the animals were the dominating ones and 10% of them were marginal.


B r y a n t M. J., E w b a n k R.: Some effects of stocking rate and group size upon agonistic behaviour in groups of growing pigs. Brit. Vet. J., 128, 64–70, 1972.
C e n a M.: Przyczyny i skutki koncentracji zwierząt gospodarskich. Przegl. Hod., 16, 13–15, 1975.
D y r c z S., P a l k a M., P i l a r c z y k A.: Wpływ składu grupy warchlaków w kojcu na ich zachowanie się i produkcyjność w tuczu. Rocz. Nauk. Zoot., 14, 185–197, 1987.
G r u d n i e w s k a B.: Praktyczne znaczenie badań etologicznych w chowie świń. Biul. Nauk. AR–T Olsztyn 1, 53–69, 1986.
K l o c e k C., N o w i c k i J., K a l i n o w s k a B., K o c z a n o w s k i J.: Obserwacje nad tworzeniem hierarchii w grupach warchlaków o różnym składzie. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 405, 131–135, 2001.
K l o c e k C., K a l i n o w s k a B.: Praktyczne aspekty wykorzystania typowych sposobów zachowania świń – hierarchia stadna. Trz. Chl., 10, 24–26, 2002.
M a r d a r o w i c z L., T y m c z y n a L., R ą c z k i e w i c z J.: Behawioralne problemy w chowie świń. Med. Wet., 9, 525–530, 1979.
M e e s e G. B., E w b a n k R.: The establishment and nature of the dominance hierarchy in the domesticated pig. Anim. Behav., 21, 326–334, 1973.
P e j s a k Z.: Wpływ wielkości grupy zwierząt i sposobu utrzymania oraz żywienia na efektywność tuczu. Trz. Chl., 11, 98–101, 1999.
R a k B., K a p e l a ń s k i W., B y k o w s k i B.: Zachowanie się warchlaków i tuczników w warunkach fermy typu Gi-Gi. Biul. Inf. AR-T Olsztyn, 22, 76–87, 1987.
R a k B., M i c h a l s k a G., N o w a c h o w i c z J.: Ocena zachowania się warchlaków w fermie typu Bydgoskiego w Konstantowie. Zesz. Nauk. AT-R Bydgoszcz, Zoot., 185, 7–14, 1993.
W a l c z a k J.: Reakcja rosnących świń na różne systemy utrzymania na podstawie wskaźników etologicznych i fizjologicznych. Praca doktorska, IZ Kraków, 1999.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Małgorzata Ormian 
Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
Maria Ruda 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora