Ocena wartości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej w grupach rodzinowych

Jadwiga Lechowska

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Anna Augustyńska-Prejsnar

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoAbstrakt

The research covered 529 sows of Polish Large White used in swine-breeding farms in Podkarpackie Region. The most advantageous results concerning the number of piglets in the litter were obtained within families Kraska and Ryssby karla. The highest life breeding conditions were characteristic of saws from families Cycla (82.23) and Etna (68.52).


B u c z y ń s k i J. : Kształtowanie się niektórych cech reprodukcyjnych u czterech pokoleń świń rasy polskiej białej zwisłouchej, hodowanych w stadzie zamkniętym. Rozprawy Naukowe. Rozprawa hab., Rocz. AR w Poznaniu, 184, 1985.
B u c z y ń s k i J., P a n e k A., F a j f e r E., S e s i u k S., L u c i ń s k i P.: Wpływ liczby sutków u loch i knurów na wyniki użytkowości rozpłodowej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 10, 65–72, 2000.
K a p e l a ń s k i W., B o c i a n M., K a p e l a ń s k a J.: Wartość rozpłodowa loch mieszańców specjalistycznych linii matecznych rasy holenderskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej. Biul. Nauk., 7, 91–96, 2000.
K a p e l a ń s k a J., R a k B., K a p e l a ń s k i W., B o c i a n M.: Wpływ wieku pierwszego oproszenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej na ich produkcyjność w dalszym użytkowaniu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje XXXI, nr 405, 111–117, 2001.
L e c h o w s k a J.: Próba oceny zmian cech reprodukcyjnych świń rasy pbz pod wpływem pracy hodowlanej w latach 1960–1990 w rejonie południowo-wschodniej Polski. Praca doktorska, 1998.
S t a s i a k A., K a m y k P., D z i u r a J.: Ocena różnicy selekcyjnej w cechach reprodukcyjnych loch zarodowych rasy pbz utrzymywanych na Lubelszczyźnie. Ann. UMCS, EE, XX,7, 39–44, 2002.
S t a s i a k A., M a z u r A., O r t a n o w s k a M., K a m y k P.: Wyniki użytkowości rozpłodowej loch utrzymywanych na Lubelszczyźnie, objętych kontrolą w latach 2000–2002. Ann. UMCS, EE, XXI, 39, 301–306, 2003.
W a l k i e w i c z A., K a s p r z y k A.: Ocena rankingowa grup rodzinowych loch regionalnej subpopulacji rasy pbz. Ann. UMCS, EE, XXI, 29, 225–230, 2003.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jadwiga Lechowska 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Anna Augustyńska-Prejsnar 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.