Poziom cech psychicznych potomstwa koni arabskich uwarunkowany zrównoważeniem nerwowym rodziców

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The studies included the progeny of 14 stallions and 115 mares of Purebred Arabian breed mating each other (totally 180 matings) in state breeding. The nervous balance of all horses (parents
and progeny) was evaluated using the excitability test by Budzyński’s method. The heart rate measured by telemetric apparatus was used as an additional index expressing the quality of nervous
reactions. Statistically significant dependences between the level of nervous irritability of stallions and mares mating each other and the level of this trait in their progeny were stated. The possibility of predicting the level of progeny nervous irritability using the value of this trait in parents was shown. Significant dependences between points in the excitability test and the level of heart rate measured during ethological studies allow to use this index for the evaluation of horses` behavioral reactivity.


B u d z y ń s k i M.: Powtarzalność i odziedziczalność wskaźników oceny zrównoważenia systemu nerwowego koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, I, 25, 229–232, 1983.
B u d z y ń s k i M.: Test „lękliwości” zastosowany do oceny stopnia zrównoważenia nerwowego koni. Med. Wet., 40, 3, 156–158, 1984.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z., R u d z i ń s k i K., K a m i e n i a k J., C h m i e l K.: Wpływ poziomu wskaźników oceny zrównoważenia nerwowego na zmiany tętna u ogierów i klaczy. Ann. UMCS, EE, XII, 19, 129–135, 1994.
C o o p e r R. M., Z u b e k J. P.: Effects of enriched and restricted early environments on the learningability of bright and dull rats. Canad. J. Psych., 12, 159–164, 1958.
H a u s b e r g e r M., B r u d e r e r C., L e S c o l a n N., P i e r r e J., S.: Interplay Between Environmental and Genetic Factors in Temperament/Personality Traits in Horses (Equus caballus). Am. Psych. Ass., 434–446, 2004.
K a m i e n i a k J., S a p u ł a M., B u d z y ń s k a M.: Charakterystyka wskaźników dzielności wyścigowej klaczy arabskich z uwzględnieniem ich zrównoważenia nerwowego. Mater. Symp. Międzynar. „Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie”, Kraków 17–19 września, 478–475, 1999.
K a m i e n i a k J.: Ocena wskaźników pobudliwości nerwowej uwarunkowanych poziomem inbredu koni czystej krwi arabskiej. II. Uwarunkowanie dzielności wyścigowej stopniem zrównoważenia nerwowego. Ann. UMCS, EE, XVII, 31, 243–249, 1999.
K a m i e n i a k J., S a p u ł a M., B u d z y ń s k a M., S o ł t y s L.: Wyniki prób dzielności ogierów wielkopolskich z uwzględnieniem reakcji behawioralnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 14, 73–80, Kraków 2001.
V a r o M.: Ergebnisse von Leistungsprufungen beim finnischen Pferd und deren Auswertung. Europ. Verein für Tierz. Expertengruppe für Pferdeprod., Helsinki 1969.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>