Analiza wykorzystania rozpłodowego klaczy elitarnych czystej krwi arabskiej hodowli SK Michałów

Krystyna Chmiel

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Dorota Sobczuk

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątAbstrakt

162 purebred Arabian mares used at Michałów Stud were analysed for at least 5 reproductive seasons until 2002. They represented 22 damlines, which were compared according to their average values of such reproductive indices as number of mating seasons, number of foals born, fertility, fecundity, percent of open periods, abortions, stillborn foals or foals who died or were put down shortly after birth. It was found that the longest period of reproductive utilization was shown by the damline founded by the Oaks-winner Pardwa, chestnut, 1967 (Kord – Porfira), whereas within that damline the best result was found for a daughter of the foundress, Pliszka 1973.


Akta hodowlane SK Michałów w latach 1983–2002.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Ocena współzależności dzielności wyścigowej i wyników rozrodu klaczy czystej krwi arabskiej. Ann. UMCS, EE, VI, 11, 83–88, Lublin 1988.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K., S o b o r s k i P.: – Wyniki rozrodu koni czystej krwi arabskiej w stadninie Koni Janów Podlaski w latach 1975–1985. Ann. UMCS, EE, VI, 9, 71–76, Lublin 1988.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z.: Wskaźniki użytkowości rozpłodowej małopolskich klaczy stadnych. Ann. UMCS, EE, VIII, 19, 157–163, Lublin 1990.
C h m i e l K., S o b c z u k D.: Characteristics of purebred Arabian broodmares’band in Polish State Studs with regard to specified reproductive features. The 49th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, Warszawa 1998.
O l e k s i a k S., G a l a s A.: Ocena wyników użytkowania rozpłodowego polskich klaczy czystej krwi arabskiej w latach 1982–1991. Zesz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 50, 295–305, Warszawa 2000.
Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi. T. XIII, XIV, XV. Polski Klub Wyścigów Konnych, Warszawa.
R u s z c z y c Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa 1981.
S o b c z u k D.: Stabilność cyklu płciowego u klaczy czystej krwi arabskiej w powiązaniu z ich wartością użytkową. II. Współzależność cyklu płciowego i innych cech użytkowości hodowlanej. Ann. UMCS, EE, XIX, 28, 225–231, Lublin 2001.
S o b c z u k D., C h m i e l K.: Analysis of reproductive utilization of stallions in the Polish breeding of purebred Arabians in the years 1971–1998. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 8, Issue 1, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Krystyna Chmiel 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt
Dorota Sobczuk 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora