Wskaźniki pobudliwości nerwowej koni huculskich utrzymywanych systemem tabunowym

Jadwiga Gancarz

Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoAbstrakt

The studies included 34 Hucul horses according to the herd system, of private breed. The nervous irritability of horses using a timidity test by Budzyński’s method was evaluated and electronic
measurement of heart rate in rest and during the test was made. The analysis shows high nervous irritability of Hucul horses according to the herd system. With growth the horses had better results. Monitoring the heart rate, changes can be useful in initial evaluation of behavioural reactivity of horses. Significant correlations between timidity tests results and the heart rate of Hucul horses were shown.


B r z e s k i E., J a c k o w s k i M., Ł u s z c z y ń s k i J.: Ocena wybranych cech psychicznych koni huculskich. Cz. II. Zesz. Nauk. AR Kraków, 30, 105–114, 1995.
B r z e s k i E., K u l i s a M., J a c k o w s k i M.: Konie huculskie. Cz. IV. Zesz. Nauk. AR Kraków, 29, 9–15, 1993.
B u d z y ń s k i M., K a m i e n i a k J., S a p u ł a M., S o ł t y s L., B u d z y ń s k a M., K r u p a W., B r e j t a M.: Charakterystyka reaktywności nerwowej koni huculskich. Ann. UMCS, EE XIX, 22, 171–179, 2001.
B u dz y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z.: Pobudliwość nerwowa koni huculskich. Zesz. Nauk. AR Kraków, 253, 41–45, 1991.
B u d z y ń s k i M.: Metody oceny pobudliwości oraz zrównoważenia układu nerwowego koni. Przegl. Nauk. Liter. Zoot., 29, 3, Warszawa 1982.
K o s i n i a k - K a m y s z K., J a c k o w s k i M., R e d l - P i e p r z y c a J.: Przydatność koni huculskich do różnych form hipoterapii. Zesz. Nauk. PTZ Przegl. Hod., 50, 2000.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jadwiga Gancarz 
Zakład Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu RzeszowskiegoLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.