Rodowodowa i użytkowa analiza reproduktorów czystej krwi arabskiej kryjących w polskiej hodowli w latach 1990–2005

Dorota Sobczuk

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Krystyna Chmiel

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątAbstrakt

In Polish breeding of purebred Arabian horses racing performance is treated as one of selection criteria. The required race results should be, however, combined with a correct conformation and classic Arabian type. 210 stallions enrolled to the PASB used for mating in seasons 1990–2005 were estimated. They were compared according to separate components of the Index of Use Value of the Arabian Horse. Numbers, shares of different use value indicators for producers used in a given season, their average Cs per head, numbers and percentages of stallions put to stud after racing, as well as average values of Cs per head in specified sirelines and damlines, were computed. It was found that in comparison to the period 1982–1994, in the currently tested period, a lower percent of stallions was put to studs after a raceing carrer, whereas among the raced ones there were fewer outstanding racers used in breeding. The tested stallions represented all sirelines and damlines existing in the Polish population of Arabian horses.


B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej. T. I, Wyd. AR Lublin, 1988.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej. T. II, Wyd. AR Lublin, 1994.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej T. III,. Wyd. AR Lublin, 2005.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rodowodowa i użytkowa charakterystyka koni zajmujących czołowe miejsca w Polskich Narodowych Pokazach Koni Arabskich Czystej Krwi w latach 1979–1990. Ann. UMCS, EE, X, 19, 113–119, 1992.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Ocena wartości hodowlanej ogierów czołowych czystej krwi arabskiej pod względem cechy dzielności wyścigowej. Ann. UMCS, EE, XI, 19, 129–137, 1993.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K., K a m i e n i a k J., U r b a s k i J.: Rodowodowa i użytkowa charakterystyka ogierów czystej krwi użytkowanych w polskiej hodowli w sezonach rozpłodowych 1983-1994. Ann. UMCS, EE, XIII, 17, 111–116, 1995.
C h m i e l K., S o b c z u k D., G a j e w s k a A.: Struktura pochodzeniowa i wartość użytkowa ogierów czystej krwi arabskiej użytkowanych w polskiej hodowli w sezonach 1995-2000. Ann. UMCS, EE, IXX, 26, 210–214, 2001.
C h m i e l K., S o b c z u k D., G a j e w s k a A.: Rodowodowa i użytkowa charakterystyka zwycięzców gonitw koni czystej krwi arabskiej na różnych dystansach. FOLIA Univ. Agric. Stetin., Zootechnica, 227, 44, 19–26, 2002.
K w i a t k o w s k i W.: Pure Arab Studs in Poland 2004. Wyd. Kawalkada, Brwinów 2004.
Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi. T. XIII – dod. I-V, dod. I-V do T. VIX, dod. I do T. XV, TWK, Warszawa 1992–2003.
R u s z c z y c Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa 1981.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Dorota Sobczuk 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt
Krystyna Chmiel 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora