Stopień objęcia pogłowia koni czystej krwi arabskiej w Polsce wyścigowymi próbami dzielności w rocznikach urodzeń 1988–1997

Krystyna Chmiel

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Dorota Sobczuk

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątAbstrakt

1960 purebred Arabian colts and fillies enrolled in the Polish Arabian Stud Book (PASB), born in the years 1988–1997 came under estimation. Were computed numbers and shares of fillies and colts taking part in races for at least one or two seasons in relation to the born ones. Also, percentages of mares and stallions from the successive foal years put to stud after their race career were evaluated. It was found that in successive tested years percentages of raced fillies decreased, whereas respective shares of colts differred. However, a significant decrease of the percent of fillies and colts raced for two seasons or more was observed. Simultaneously, a great increase of mares and stallions put to stud both in relation to the born ones was noted. It results from the fact that currently about 2/3 of Polish Arabian horse population belongs to petty private breeders.


Biuletyn Oficjalny Wiadomości Wyścigowe. Tory Wyścigów Konnych w Warszawie. 1991–2005.
B u d z y ń s k i M., L e w i k - C h m i e l K.: Ocena wartości użytkowej potomstwa klaczy czystej, krwi arabskiej włączonych do hodowli bez sprawdzonej dzielności wyścigowej. Ann. UMCS, EE, III, 27, 231–234, 1985.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Ocena powiązań między kolejnością przychówka, a dzielnością wyścigową koni czystej krwi arabskiej. Ann. UMCS, EE, VI, 12, 89–94, 1988.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej. T. I, Wyd. AR Lublin, 1988.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej. T. II. Wyd. AR Lublin, 1994.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rejestr wartości użytkowej polskich koni czystej krwi arabskiej. T. III. Wyd. AR Lublin, 2005.
C h m i e l K.: Ocena współzależności zrównoważenia nerwowego i dzielności wyścigowej koni czystej krwi arabskiej. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR Lublin, 1990.
C h m i e l K., S o b c z u k D., Gajewska A.: Rodowodowa i użytkowa charakterystyka zwycięzców gonitw koni czystej krwi arabskiej na różnych dystansach. FOLIA Univ. Agric. Stetin., Zootechnica, 227, 44, 19–26, 2002.
Polska Księga Stadna Koni Arabskich czystej Krwi (PASB). T. XIII i dod., T. XIV i dod., T. XV i dod. Tory Wyścigów Konnych w Warszawie, Służewiec.
P r u s k i W.: Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918–1939. Ossolineum, Wrocław 1980.
P r u s k i W.: Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich i jej sukcesy na świecie. PWRiL, Warszawa 1983.
S z e w c z y k M.: Widać koniec? Koń Polski, 5, 10, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Krystyna Chmiel 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt
Dorota Sobczuk 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora