Wpływ dodatku czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom wybranych elementów mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek

Jerzy Truchliński

Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Magdalena Krauze

Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Bożena Modzelewska-Banachiewicz

Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w LublinieAbstrakt

The research was carried out on sixty 6-week-old BIG-6 turkey-hens divided into four feeding groups (15 birds in each group). The effect of a herb mixture applied as an aqueous extract on selected minerals in the blood serum of turkey-hens was studied. Group I, treated as the control, reserved no supplements. Group II received garlic in 0.5 g/dm3 of water, whereas birds in the group III were given 1,2,4-triaozle derivative in 50 mg/dm3 of water. The birds in group IV were given garlic (0.5 g/dm3 of water) and 1,2,4-triazole derivative (50 mg/dm3 of water). Preparations were added to drinking water. After the rearing period blood samples were taken from the wing vein. The content of Mg, Zn, Fe, Mn and Cu in serum, feathers and liver tissue was determined by the AAS technique. It was found that the addition of garlic and 1,2,4-triazole derivative caused an increase in the Mg, Zn, Fe and Cu content in serum of turkey-hens. It also improved the retention of Zn, Fe and Cu in liver tissue. Significant differences in the concentration of Zn and Cu in the feathers and Zn, Fe and Cu in the liver tissue were found in the group with an addition of garlic. The most numerous relations occurred in liver tissue. The highest positive correlation coefficient was found in feathers between Mn and Mg (0.68), in blood serum between Cu and Zn (0.53) and in the liver tissue between Cu and Fe (0.53).


B u d z y ń s k i M., T r u c h l i ń s k i J.: Ocena składu biopierwiastków zawartych w organizmie koni na podstawie analizy ich zawartości w sierści. Ann. UMCS, EE, XX, 253–261, 2004.
B u r d z e n i a O.: Impresje na temat czosnku. Wiad. Ziel., 11, 11–12, 2000.
K a r c z e w s k i J.: Pierwiastki chemiczne we włosach - aspekty biochemiczne i diagnostyczne. Post. Hig. Med. Dośw., 52, 3, 283–295, 1998.
M a k a r s k i B., P o l o n i s A.: Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na zawartość elementów mineralnych w krwi i tkankach indyków. Biul. Magnezol., 6 (3), 304–309, 2001.
M o d z e l e w s k a - B a n a c h i e w i c z B.: Zastosowanie N3 – podstawionych amidrazonów do syntezy związków o działaniu biologicznym. (rozprawa habilitacyjna). Wyd. Akademii Medycznej w Lublinie, 2000.
M o d z e l e w s k a B., S z c z e ś n i a k Z.: The influence of 1,2,4-triazole and 5-okso-1,2,4-triazine derivatives on some species of the human digestive tract microflora. Ann. UMCS, DDD, XIII 24, 1, 9–18, 2000.
P o d g ó r s k i W., T r a w i ń s k a B., P o l o n i s A.: Współzależność zawartości niektórych pierwiastków w tkankach brojlerów kurzych. Folia Univ. Agric. Stetin. 224 Zoot. (42), 145–150, 2001.
S e m b r a t o w i c z I., O g n i k K., T r u c h l i ń s k i J., C e n d r o w s k a M.: Zawartość składników mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek otrzymujących dodatek Biostyminy i Bioaronu C. J. Elementol., 9(4), 743–748, 2004.
S t u d z i ń s k i T., M a t r a s J., G r e l a E. R., V a l v e r d e P i e d r a J. L. T r u c h l i ń s k i J., T a t a r a M. R.: Biology of Nutrition in Growing Animals. Minerals: functions, requirements, excessive intake and toxicity. Elsevier Limited, 467–509, 2006.
T r u c h l i ń s k i J., K i f e r - W y s o c k a E., M o d z e l e w s k a - B a n a c h i e w i c z B.: Action of 1,2,4-triazole and 1,2,4-triazyne derivatives on cells of green monkey kidney in vitro culture. Ann. UMCS, D, LV, 6, 37–43, 2000.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jerzy Truchliński 
Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Magdalena Krauze 
Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Bożena Modzelewska-Banachiewicz 
Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora