Mikrobiologiczne zanieczyszczenie surowców drobiarskich w województwie lubelskim w latach 2002–2005

Beata Trawińska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Kamila Smeja

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

Jan Sławomirski

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The research material was made up by the carcasses of chickens and geese as well as cuts (chicken fillet). Salmonella rods, bacteria count from coli group and the total count of aerobes were determined. Among the examined poultry products, the most contaminated appeared to be chicken carcasses, especially in 2002 (58.59%). In the goose carcasses these bacteria were recorded in 2002 only and the contamination made up 16.67%. For the poultry cuts, the percentage of positive tests reached 50–60%. In the chicken carcasses the serological group of salmonella occurring most frequently was DO (31.54%), while BO (8.33%) most seldom. In the goose carcasses, BO group was recorded (16.67%) and in the cuts – DO (50.00%). Over the years 2002–2003 in the chicken carcasses, coli bacteria count/ cm2 of skin and total count of aerobes/cm2 exceeded the standards, whereas in 2004–2005 they were found within the normal range. Aerobes total count in the goose carcasses in 2002 surpassed the norm by 75.00%, while in 2003 by 25.00%. In the other years these microbes count was contained within the limits. Coli bacteria count did not exceed the valid standards throughout the experimental period.


B r y a n F. L., D o y l e M. P.: Health risks and consequence of Salmonella and Campylobacter jejuni in raw poultry. J. Food Prot., 58, 325–344, 1996.
B y s t r o ń J., K o s e k - P a s z k o w s k a K., M o l e n d a J., C z e r w M.: Występowanie pałeczek Salmonella w tuszkach kurcząt rzeźnych. Med. Wet., 60, 3, 317–319, 2004.
F e h l h a b e r K.: Problemy mikrobiologiczne u drobiu. Med. Wet., 52, 12, 758–762, 1996.
H o s z o w s k i A., W a s a l D.: Salmonella serovars found in animals and feeding suffs in 2001 and their antimicrobial resistance. Bul. Vet. Inst. Puławy, 46, 165–178, 2002.
J o r g e n s e n F., B a i l e y R., W i l l i a m s S., H e n d e r s o n P., W a r e i n g D., B o l t o n F., F r o s t J., W a r d L., H u p h r e y T.: Prevelance numbers of Salmonella and Campylobacter spp. on raw, whole chickens in relation to sampling methods. Int. J. Food Microbiol., 76, 151–164, 2002.
L i s H.: Wyniki badania sanitarno-higienicznego drobiu rzeźnego w Polsce w 2000 r. Med. Wet., 58, 2, 112–113, 2002.
M i k o ł a j c z y k A., R a d k o w s k i M.: Zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella kurcząt rzeźnych w zakładach drobiarskich. Med. Wet., 57, 10, 745–747, 2001.
M o l e n d a J., M a l i c k i A.: Salmonele główną przyczyną zatruć pokarmowych. Życie Wet., 78, 2, 105–109, 2002.
R o y P., D h i l l o n A. S., L a u e r m a n L. H., S h a b e r g D., B a n d l i D., J o h n s o n S.: Results of Salmonella spp. isolation from poultry products, poultry environment, and other characteristics. Avian Dis., 46, 17–24, 2002.
S a w i c k a - W r z o s e k K., M a c i a k T.: Zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella tuszek i elementów drobiowych. Życie Wet., 75, 6, 323–326, 2000.
W o j t o ń B., R ó ż a ń s k a H., R ó ż y c k i M.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Med. Wet., 53, 6, 332–336, 1997.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Beata Trawińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Kamila Smeja 
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie
Jan Sławomirski 
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>