Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska wokół wielkotowarowej fermy kur reprodukcyjnych

Beata Trawińska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Antoni Polonis

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Tymczyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Magdalena Popiołek-Pyrz

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Teresa Bombik

Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The objective of studies was to evaluate the bacteriological and parasitologic contamination of soil environment surrounding a layer farm. The soil samples collected from sites at various distances
from the poultry house in all periods of investigation showed the presence of E.coli and Proteus spp. bacteria, whereas neither salmonella nor mycoplasma were recorded. The parasitologic examination of soil in all farms indicated the presence of Eimeria spp. oocystes, Ascaridia/Heterakis nematode eggs, Capillaria spp., Toxocara spp. and saprobiontic larvas and nematodes.


B a y k o v B., S t o y a n o v M.: Microbial air pollution caused by intensive broiler chicken breeding. FEMS Microbiol. Ecol., 29, 389–392, 1999.
C z e r n o m y s y - F u r o w i c z D., F u r o w i c z A. J.: Bakterie patogenne w glebie – zagrożenia epizootiologiczne i epidemiologiczne. Przegl. Hod., 3, 26–30, 1996.
F a l l a c a r a D. M., M o n a h a n C. M., M o r i s h i t a T. Y., W a c k R. F.: Fecal shedding and antimicrobial susceptibility of selected bacterial pathogenes a survey of intestinal parasites in free-living waterfowl. Avian Dis., 45, 1, 128–135, 2001.
G a w o r J., B o r e c k a A.: Skażenie środowiska przydomowego jajami Toxocara spp., a przypadki toksokarozy u dzieci na terenie centralnej Polski. Materiały Krajowej Konferencji nt. Toksokaroza niebezpieczna zoonoza XXI wieku, 2 czerwca, Warszawa 2004.
G u n d ł a c h J. L., S a d z i k o w s k i A. B.: Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów zwierząt. Wyd. IV, AR Lublin, 2001.
K l e v e n S. H.: Aktualne problemy związane z Mycoplasma synoviae. Międzynarod. Wiad. Drob., 2, 11–14, 2000.
K l u c z e k J. P.: Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska. Wyd. AT-R, Bydgoszcz, 1999.
K ł a p e T., S t r o c z y ń s k a - S i k o r s k a M., G a l i ń s k a E.: Badania sanitarne środowiska w kierunku Toxocara spp. Materiały Krajowej Konferencji nt. Toksokaroza niebezpieczna zoonoza XXI wieku, 2 czerwca, Warszawa 2004.
S a b a L., S ł a w o ń J., B i s - W e n c e l H., Ż y t y ń s k i T.: Pałeczki Salmonella w środowisku ferm jenotów. Pr. Kom. Nauk Rol. i Biol. BTN, Bydgoszcz, 31, 42–47, 1995.
S l u i s W.: Eimeria, quo vadimus? World Poultry-Misset Special Supplement on Coccidiosis, 4–8, 1993.
S ł a w o ń J., S a b a L., T r a w i ń s k a B., B i s - W e n c e l H., N o w a k o w i c z - D ą b e k B.: Wpływ kompostów z udziałem kału lisów na stan sanitarny rzodkiewki i jej plonowanie. Ann. UMCS, EE, XVI, 39, 297–304, 1998.
T y m c z y n a L., T r a w i ń s k a B., S a b a L.: Microbiological pollution of some environmental components around the pig farm. Ann. Anim. Sci., 26, 2, 133–142, 1999.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Beata Trawińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Antoni Polonis 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Tymczyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Magdalena Popiołek-Pyrz 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Teresa Bombik 
Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>