Analiza czynników wpływających na cechy pokroju u norek (Mustela vison Schreb.) odmiany standardowej i pastelowej

Dorota Kołodziejczyk

Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce

Stanisław Socha

Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, SiedlceAbstrakt

The present work includes an analysis of the factors that influence animal size and fur quality traits (colour purity, colour type, fur quality and total score) in mink (Mustela vison Sch.). The research considered standard and pastel mink. 600 animals were evaluated over four years. The analyses of variance of the traits proved a statistically significant influence of the year, colour type and animal sex on the majority of the analysed traits. The interactions of the following factors: the year, colour type and animal sex were statistically significant only for some traits. Proportionally, the highest means characterised animal size (97–99%) and total score (96–97%). Coefficient of variability was the highest for animal size and fur quality (coat density and hair length) and ranged from 2 to 10%. The lowest values of variability coefficient were observed for total evaluation (from 2.3% to 3.7%). It proves that the animals characterized by high parameters in some traits had low parameters in the others. Consequently, total evaluation equalized the animal value. The animals of the analysed breeding farm were characterised by very high parameters of fur traits, which is proved by the global means (19.50 points) and by numerous prizes obtained by the animals on the national shows.


Hodowla Zwierzt Futerkowych w 2000 roku. Krajowe Centrum Hodowli Zwierzt. Warszawa 2001.
J e ż e w s k a G., M a c i e j o w s k i J.: Stopień trudności oceny cech pokrojowych różnych gatunków zwierząt futerkowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 302, 83–89, 1983.
J e ż e w s k a G., M a c i e j o w s k i J., S ł a w o ń J.: Selekcja na plenność i masę ciała norek standard. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 302, 75–79, 1983.
K e n t t ä m i e s H.: Inter Specific Hybrids in the Estimation of Breeding Value. Scientifur, 13, 4, 1989.
K o ł o d z i e j c z y k D., S o c h a S.: The influence of colour type on animal size and fur quality traits in mink (Mustela vison Sch.). First international scientific poultry days. Slovenska Polnohospodarska Universita v Nitre. Nitra 12–14 september 2005, 96. CD z medzinarodnej vedeckej konferencie, ISBN 80 –8069–576–8, 4 str., 2005.
L i s i e c k i Z., S ł a w o ń J.: Hodowla norek. PWRiL, Warszawa 1980.
R o z e m p o l s k a - R u c i ń s k a I.: Genetyczne uwarunkowania cech użytkowych i funkcjonalnych norek. Rozpr. doktorska (maszynopis), AR w Lublinie, 2003.
S ł a w o ń J.: Kierunki doskonalenia produkcji skór futerkowych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 15, 9–18, 1994.
S o c h a S.: Ocena skuteczności pracy hodowlanej na fermie lisów polarnych niebieskich Alopex lagopus L. Rozpr. nauk., 43, WSRP Siedlce, 1996.
S o c h a S., M a r k i e w i c z D.: Porównanie cech wielkości zwierząt i jakości okrywy włosowej norek (Mustela vison Schreb.) odmiany standardowej i szafirowej. Ann. UMCS, EE, XXI, N2, 65–70, 2003.
S o c h a S., M a r k i e w i c z D., B a k u c h e M.: Analysis of Factors Influencing Body Size and Hair Coat Quality of Mink (Mustela vison Sch.). Elektronic Journal of Polish Agricultural University, http://www.ejpau.media.pl/series/volume4/issue2/animal/art–03.html, 2001.
Wzorzec norek: Centralna Stacja Hodowli Zwierzt, Warszawa 1997.
Pobierz


Opublikowane
2006-12-31Dorota Kołodziejczyk 
Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce
Stanisław Socha 
Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora