Ocena ekonomiczno-finansowa strategii wybranych przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego

Jan Zuba

Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie

Maria Zuba

Studentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w LublinieAbstrakt

The survey concerned the economic-financial assessment of realized strategies regarding chosen poultry enterprises within 6 years. 28 coefficients were used in the above analysis. During the first period of survey the enterprises had equalized total assets values. Enterprise I – during this period gained about 19.5% higher revenues from sale and about 22.2% lower sale profit comparing to enterprise II. After 5 years enterprise 1 gained higher total assets value by about 141.7% and higher revenues from sale about 265,0% comparing to enterprise II. In the surveyed period enterprise II gained average profit (3.0%) and financial (23.5%) capacity level. Average profit and financial capacity level of enterprise I was negative – respectively: -3.6% and -28.0%. The quality strategy realized by enterprise II in comparison to the quantity strategy realized by enterprise 1 was more rational and developmental.


B e d n a r s k i L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, 1997.
O k r z e s i k J., O b i d z i ń s k a E.: Sektor mięsny. Agrotrendy, 2005.
P a z i o W.: Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu. PWN, 1994.
P i e r ś c i o n e k Z.: Strategia rozwoju firmy. PWN, 1996.
S i e r p i ń s k a M., J a c h n a ł T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, 2002.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jan Zuba 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie
Maria Zuba 
Studentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.