Występowanie mszyc z podrodziny Eriosomatinae na wiązach w parkach Lublina

KATARZYNA KMIEĆ

Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

IZABELA KOT

Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinAbstrakt

Badania prowadzono w latach 2007–2008 na terenach zielonych Lublina (Ogród Saski i Park Bronowicki). Ich celem była identyfikacja gatunków, ustalenie liczebności oraz określenie stopnia uszkodzenia liści wiązu polnego i wiązu górskiego przez galasotwórcze mszyce z podrodziny Eriosomatinae. Stwierdzono występowanie dwóch gatunków mszyc: Tetraneura ulmi L. i Schizoneura ulmi L. Na wiązie polnym obserwowano wyrośla formowane przez obydwa gatunki, a stopień uszkodzonych liści był wysoki i wynosił 60%. Na wiązie górskim notowano tylko galasy S. ulmi, których obecność stwierdzono na 61–82% badanych liści. Stopień uszkodzenia poszczególnych blaszek liściowych ustalono szacunkowo, przyjmując pięciostopniową skalę. Uszkodzenia powstałe w wyniku żerowania T. ulmi zaliczono głównie do I (54%) i II (35%), natomiast spowodowane przez S. ulmi do II (28%) i III (49%) stopnia szkodliwości.

Słowa kluczowe:

Tetraneura ulmi, Schizoneura ulmi, wiązy, galasy

Blackman R.L., Eastop V.F. 1994. Aphids on the World’s Trees. An Identification and Information Guide. Cab International, London, 986 p.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Filipiuk I., Skibińska E. 2004. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. MiIZ PAN, t. I, vol. I, 509 s.

Janiszewska-Cichocka E. 1971. Biologia bawełnicy wiązowo-porzeczkowej Eriosoma ulmi L. (Homoptera, Aphidoidea). Rocz. Nauk Rol., E, 2, 25–55.

Müller F.P. 1976. Mszyce – szkodniki roślin. Terenowy klucz do oznaczania. PWN, Warszawa, 119 s.

Seneta W., Dolatowski J., 2003. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Urban J. 2003a. Bionomics and harmfulness of Tetraneura ulmi (L.) (Aphidinea, Pemphigidae) in elms. J. Forest Sci., 49 (4), 159–181.

Urban J. 2003b. Biology and harmfulness of Eriosoma (= Schizoneura) ulmi (Aphidinea, Pemphigidae) in elm. J. Forest Sci., 49 (8), 359–379.

Wrzesińska D., Wawrzyniak M. 2008. Bawełnice Aphidinea zasiedlające wiąz polny Ulmus minor na terenie Bydgoszczy. [w:] Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.), SAR Pomorze, 405–408.
Pobierz

Opublikowane
2010-12-29KATARZYNA KMIEĆ 
Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
IZABELA KOT 
Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora