Identyfikacja morfologiczna grzybów rodzaju Monilinia występujących na owocach jabłoni w sadach województwa lubelskiego

BEATA HETMAN

Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin


Abstrakt

Wśród patogenów zagrażających jabłoniom duże znaczenie mają grzyby rodzaju Monilinia. Powodują one brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych. Jest to choroba występująca w sadach jabłoniowych na terenie całego kraju. Celem badań był monitoring grzybów rodzaju Monilinia w sadach jabłoniowych województwa lubelskiego. Badania prowadzone w latach 2013– 2014 obejmowały zbiór mumii (zmumifikowane owoce jabłoni z widocznymi sporodochiami) w okresie wiosennym i jesiennym z sadów ekologicznych i przydomowych. Oceniano cechy morfologiczne kolonii, takie jak: tempo wzrostu, barwę i powierzchnię kultury oraz wielkość zarodników. Uzyskane w wyniku analiz laboratoryjnych kolonie grzybów Monilinia spp. wstępnie oznaczano do gatunku. Z przeprowadzonych badań wynika, że w sadach jabłoniowych na terenie województwa lubelskiego występują cztery gatunki grzybów rodzaju Monilinia: M. fructigena, M. laxa, M. fructicola i M. polystroma. Na owocach jabłoni dominował gatunek M. fructigena izolowany częściej wiosną niż jesienią. Na mumiach zanotowano również znaczący udział M. fructicola i M. laxa, których kolonie izolowano częściej jesienią niż wiosną. Analiza morfologiczna izolatów Monilinia spp. jest wstępną oceną składu gatunkowego i powinna być potwierdzona badaniem genetycznym, ponieważ cechy makro- i mikroskopowe grzybów Monilinia spp. są bardzo do siebie podobne. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność systematycznego monitoringu sadów owocowych.

Słowa kluczowe:

monitoring, identyfikacja, morfologia, Monilinia spp.

Borecki Z., 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa.

Borowska A., 2013. Zmiany na rynku jabłek z uwzględnieniem jabłek regionalnych. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 100(1), 152–167.

Côté M.J., Tardiff M.C., Meldrum A.J., 2004. Identification of Monilinia fructigena, M. fructicola, M. laxa, and Monilia polystroma on inoculated and naturally infected fruit using multiplex PCR. Plant Dis. 88, 1219–1225.

De Cal A., Melgarejo P., 1999. Effects of long-wave UV light on Monilinia growth and identification of species. Plant Dis. 83, 62–65.

Di Francesco A., Fruk M., Martini C., Jemric T., Mari M., 2015. First Report of Asiatic Brown Rot (Monilinia polystroma) on Apple in Croatia. Plant Dis. 99(8), 1181.

EPPO, 2009. PM 7/18(2) Monilinia fructicola, EPPO Bull. 39(3), 337–343, DOI: 10.1111/j.13652338.2009.02321.x.

Fulton C.E., Van Leeuwen G.C.M., Brown A.E., 1999. Genetic variation among and within Monilinia species causing brown rot of stone and pome fruits. Eur. J. Plant Pathol. 105, 495–500.

Holb I.J., 2006. Possibilities of brown rot management in organic stone fruit production in Hungary. Int. J. Hortic. Sci. 12, 87–91.

Holb I.J., 2008. Brown rot blossom blight of pome and stone fruits: symptom, disease cycle, host resistance, and biological control. Int. J. Hortic. Sci. 14, 15–21.

https://www.wisznice.pl/mapy

Hughes K.J.D., Fulton C.E., Mc Reynold D., Lane C.R., 2000. Development of new PCR primers for identification of Monilinia species. EPPO Bull. 30, 507–511.

Jakubowska A., Bielenin A., 2011. Nowy patogen drzew owocowych w Polsce. Inf. Sadow. 4, http://sadinfo.pl/artykuly-2011/42011/234-nowy-patogen-drzew-owocowych-w-polsce.html.

Lane C.R., 2002. A synoptic key for differentiation of Monilinia fructicola, M. fructigena and laxa, based on examination of cultural characters. EPPO Bull. 32, 507–511.

Marcinkowska J., 2012. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii. PWRiL, Warszawa.

Martini C., Lantos A., Di Francesco A., Guidarelli M., Baraldi E., Mari M., 2014. Monilinia spp. causing brown rot of pome and stone fruits in Italy. 11th Conf. EFPP, 13–18.09, Kraków, 170.

Martini C., Spadoni A., Mari M., 2013. First Report of Brown Rot Caused by Monilinia fructicola on apple in Italy. Plant Dis. 97(5), 689.

Masny A., Bielenin A., 2002. Wpływ temperatury na antysporulacyjną aktywność wybranych fungicydów stosowanych do zwalczania mączniaka jabłoni. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 42(2), 939–941.

Petróczy M., Szigethy A., Palkovics L., 2012. Monilinia species in Hungary: morphology, culture characteristics and molecular analysis. Tress 26(1), 153–164.

Poniatowska A., Puławska J. 2014. Genetic diversity of Monilinia spp. causing brown rot on sour and sweet cherries in Poland. 11th Conf. EFPP, 13–18.09, Kraków, 171.

Poniatowska A., Michalecka M., Puławska J., 2016. Genetic diversity and pathogenicity of Monilinia polystroma – the New pathogen of cherries. Plant Pathol. 65, 723–733.

Tran T.T., Hua L., Nguyen D.Q.K., Sivasithamparam K., Jones M.G.K., Wylie S.J., 2017. Spatial distribution of Monilinia fructicola and M. laxa in stone fruit production areas in Western Australia. Australas. Plant Pathol. 46(4), 339–349.

Van Leeuwen G.C.M., van Kesteren H.A., 1998. Delineation of the three brown rot fungi of fruit crops (Monilinia spp.) on the basis of quantitative characteristics. Can. J. Bot. 76, 2042– 2050.
Pobierz

Opublikowane
2017-06-22BEATA HETMAN 
Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora