Badania wzrostu i plonowania kilku odmian jabłoni okulizowanych na podkładkach półkarłowych

Stanisław WociórGrzegorz Chuchnowski

Abstrakt

W warunkach Wyżyny Sandomierskiej drzewa odmiany ‘Szampion’ i ‘Idared’ okulizowane na podkładce MM. 106 rosły istotnie silniej niż ‘Idared’ i ‘Lobo’ na M.26. Roczne przyrosty pola powierzchni pni w roku 2003 były znacznie większe niż w pozostałych latach, największe różnice wystąpiły u odmian ‘Szampion’ na MM.106 oraz ‘Lobo” i „Idared’ na M.26, które w wymienionym roku plonowały najsłabiej. Średnio w okresie trzech lat najsilniej rosnące drzewa odmian ‘Szampion’ i ‘Idared’ na MM.106 dawały istotnie większe plony z drzewa i 1 ha sadu niż najsłabiej rosnące drzewa odmian ‘Idared’ i ‘Lobo’ na M.26. W badanych warunkach z drzew na podkładkach półkarłowych sadzonych w zagęszczeniu 700 szt./ha uzyskano bardzo wysokie plony średnio dochodzące do 49 ton z 1 ha. Największą nieregularności plonowania charakteryzowały się odmiany ‘Szampion’ na MM.106 oraz ‘Idared’ i ‘Lobo’ na M.26. Przerzedzenie połowy kwiatów w roku 2004 na drzewach odmian ‘Lobo’ i ‘Idared’ powodowało istotne zwiększenie w plonie procentu owoców bardzo dużych o średnicy powyżej 9 cm.

Słowa kluczowe:

jabłonie, odmiany, podkładki, przerzedzenie kwiatów

Basak A., 2000. Wyniki trzyletnich badań nad przerzedzaniem zawiązków jabłoni odmiany Jonagold. XXXIX Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern.: 70-71.
Bielicki P., Czynczyk A., Bartoszewicz B., 1999. Effects of new polish rootstocks and some M.9 clones on growth, cropping and fruit quality of three apple cultivars. Proc. Internat. Seminar Warsaw: 15-16.
Błaszczyk J., Poniedziałek W., 1998. Wzrost i plonowanie 20 odmian jabłoni w rejonie Krakowa XXXVII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern.: 363-365.
Czynczyk A., 2000. Dobór podkładek dla odmian jabłoni. Ogólnopol. Spotk. Sadown. Grójec: 26-33.
Goddrie P.D., Kemp H., 1995. Cultivar testing with apple. Wilhelminadorp Res. St. Ann. Rep.: 48-54.
Horotko L., Bereń J., 1999. Effects of semi-dwarfing and medium vigorous rootstocks on growth and productivity of apple trees. Proc. Internat. Seminar Warsaw: 35-36.
Jones K., Bond G.R., Gillard P., Oakford M.J., 1997. Warking model of apple thinning. Acta Hort. 463: 475-480.
Kruczyńska D., 2002. Jabłonie, nowe odmiany. Hortpress, Warszawa.
Mika A., Krawiec A., 1996. Wyniki doświadczeń nad gęstością sadzenia i sposobem prowadzenia jabłoni karłowych i półkarłowych. Nowe rośliny i technologie. II
Ogólnopol. Symp. AR Poznań 1: 2003-2007.
Sadowski A., Sowiński A., 2000. Wzrost i owocowanie jabłoni Elstar w zależności od rodzaju drzewek użytych do założenia sadu. Zesz. Nauk Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 8: 59-65.
Ugolik M., Kantorowicz-Bąk M., Ugolik D., 1994. Ocena wzrostu i plonowania kilku nowych odmian jabłoni na podkładce M.9. XXXIII Ogólnopol. auk. Konf. Sad. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern.: 86-87.
Webster A.D., Hollands H., 1999. Apple rootstock studies: comparision of Polish, Russian, USA and UK selection as rootstocks for the apple cultivar Coxs Orange Pippin (Malus domestica Borth.). J. Hort. Sci Biotech. 74 (3): 367-374.
Webster A.D., Tobutt K., 1999. New dwarfing rootstocks for apple from the HRIEeast Malling breeding programme. Proc. Internat. Seminar, Warsaw: 117-118.
Wociór S., Baryła P., Czarnecka J., Kwaśniak A., Palonka S., 2001. Owocowanie jedenastu odmian jabłoni na M.9. Folia Hort. 13/1A: 537-541.
Pobierz

Opublikowane
2020-05-21Stanisław Wociór 
Grzegorz Chuchnowski Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora