Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość antocyjanów i parametry barwy skórki w owocach oberżyny (Solanum melongena L.)

Marek Gajewski

Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Daria Arasimowicz

Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magdalena Gajewska

Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieAbstrakt

Celem badań było określenie zmian w zawartości antocyjanów w skórce owoców oberżyny podczas ich dojrzewania oraz w wyniku przechowywania po zbiorze, w relacji do zmian barwy skórki. Owoce odmian ‘Impulse’ F1 i ‘Epic’ F1 zbierano w czterech stadiach dojrzałości i przechowywano w chłodni, w perforowanych woreczkach z folii HDPE, w temperaturze 12°C i wilgotności względnej 95%. W czasie dojrzewania owoców, jak również w czasie przechowywania, ogólna zawartość antocyjanów zmniejszała się. Zmianom tym towarzyszyły zmiany parametrów barwy mierzonej w systemie CIE L*a*b*. Wartość L* zwiększała się w czasie dojrzewania i przechowywania, natomiast wartości a* i b* zwiększały się w czasie dojrzewania i zmniejszały się podczas przechowywania. Analiza regresji wykazała, że parametry barwy są istotnie skorelowane z zawartością antocyjanów.

Słowa kluczowe:

ontocyjany, barwa, oberżyna, przechowywanie

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marek Gajewski 
Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Daria Arasimowicz 
Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Magdalena Gajewska 
Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora