Grupy i organizacje producentów w ogrodnictwie w Polsce w latach 2004–2014

ŁUKASZ KOPIŃSKI

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

EUGENIA CZERNYSZEWICZ

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

 

Ostatnia dekada to okres bardzo intensywnego tworzenia się i rozwoju grup producentów owoców, warzyw grzybów i ziół. W latach 2004–2014 polskie gospodarstwa, konsolidując się w grupy producenckie, uzyskały duże wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia parku maszynowo-technologicznego, podnoszenia jakości oferowanych produktów oraz efektywniejszej ich sprzedaży. W okresie tym powstało 318 grup producentów, zrzeszających 7223 gospodarstwa. Wynik ten wskazuje na duże rozdrobnienie grup producentów. Polscy producenci dostrzegają znaczenie liczebności grupy, jej potencjału produkcyjnego, zależnego m.in. od powierzchni posiadanych upraw, a także znaczenie wielkości obrotu surowcem. Dlatego też kolejne gospodarstwa sukcesywnie wstępują do istniejących już grup producentów. Przewiduje się, że w najbliższym czasie grupy w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej zaczną łączyć się między sobą.

Słowa kluczowe:

grupy producentów, organizacje producentów, integracja gospodarstw, ogrodnictwo

Bieniek-Majka M., 2011. Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 4, 11–19.

Boguta W. (red.), 2006. Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Ciechomski W., Marzec-Wołczyńska T., Niewiadomski J., 2000. Rynek warzyw i owoców. W: E. Majewski, G. Dalton (red.), Strategiczne opcje dla polskiego agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Wieś Jutra, Warszawa, 421–452.

Czernyszewicz E., Pawlak J., 2012. Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. W: E. Skrzypek (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydz. Ekonomiczny UMCS, Lublin, 313–332.

GUS, 2012. Uprawy ogrodnicze – Powszechny Spis Rolny 2010. http://stat.gov.pl/obszary- -tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2010/powszechny-spis-rolny-2010-uprawy-ogrodnicze,7,1.html, data dostępu 3 lutego 2015.

http://www.grupyogrodnicze.pl/, data dostępu 2 lutego 2015.

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, 2014. Rejestr organizacji uznanych oraz grup producentów (materiały niepublikowane).

Lemanowicz M., 2005 Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). W: B. Klepacki i in. (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, 557–566.

Stolarz M., Ślusarek K., 2010. Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Szczecin.

Stoma M., 2013. Grupy producentów rolnych – uwarunkowania i funkcjonowanie. Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2000, nr 88, poz. 983).

Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2004, nr 162, poz. 1694).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 251, poz. 1847).

Wykaz grup i organizacji producentów, 2013. Owoce Warz. Kwiaty 7, 28–30.
Pobierz


Opublikowane
2014-12-16ŁUKASZ KOPIŃSKI 
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
EUGENIA CZERNYSZEWICZ 
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora