Wpływ normy siewu na wielkość i jakość plonu nasion pasternaku

ROBERT GRUSZECKI

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

 

Celem pracy było określenie zależności pomiędzy normą siewu i wynikającą z tego obsadą roślin a wielkością i jakością plonu nasion pasternaku. W doświadczeniu zastosowano cztery normy siewu: 3,0; 4,0; 6,0 i 9,0 kg·ha-1. Nasiona wysiano 15 maja 1999 i 2000 roku, a zbierano w połowie lipca 2000 i 2001 roku. Rośliny pasternaku zimowały stosunkowo dobrze. Zwiększenie normy siewu powodowało wzrost udziału nasion z baldachów głównych, przyczyniało się jednak do spadku ogólnej energii i zdolności kiełkowania nasion. Wynikało to głównie z pogarszania się energii i zdolności kiełkowania nasion uzyskanych z baldachów dalszych rzędów w miarę zwiększania normy siewu. Nasiona z baldachów głównych charakteryzowały się większą niż pozostałe baldachy masą tysiąca nasion, energią i zdolnością kiełkowania. Największe średnie plony zebrano z roślin uprawianych przy największej normie siewu, ale w sezonie 2000/2001 największy plon zebrano przy najmniejszej normie siewu. Przyczyną tego mogło być duże zróżnicowanie liczby roślin na jednostce powierzchni w poszczególnych latach. Niezależnie od sezonu uprawy, największe plony nasion uzyskiwano, gdy obsada roślin wynosiła od 40 do 57 szt.·m-2. Masa tysiąca nasion, energia i zdolność kiełkowania ulegały pogorszeniu przy zagęszczeniu wynoszącym więcej niż 130 roślin na m2.

Słowa kluczowe:

położenie baldachu na roślinie, energia i zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, przezimowanie roślin

Bianco V.V., Damato G., Fanizza G., 1994. Plant density and seed production of two cultivars of chicory (Cichorium intybus L.). Acta Hort. 362, 91–98.

George R.A.T., 1985. Umbelliferae, w: Vegetable seed production. Longman. London and New York, 239–269.

George R.A.T., 1987. Review of the factors affecting seed yield and quality. Acta Hort., 215, 15–16.

Gray D., Steckel J.R.A., 1977. Effect of pre-sowing treatments of seeds on the germination and establishment of parsnips. J. Hort. Sci. 52, 525–534.

Gray D., Steckel J.R.A., 1983. Some effect of umbel order and harvest date on carrot seed yield variability and seedlin performance. J. Hort. Sci. 58 (1), 73–82.

Gray D., Steckel J.R.A., Ward J.A., 1983. Studies on carrot seed production: effects of plant density on yield and components of yield. J. Hort. Sci. 58 (1), 83–90.

Gray D., Steckel J.R.A., 1985. Parsnip (Pastinaca sativa) seed production: effects of seed crop plant density, seed position on the mother plant, harvest date and method, and seed grading on embryo and seed size and seedling performance. Ann. Appl. Biol. 107, 559–570.

Gray D., Steckel J.R.A., Ward J.A., 1985. The effect of plant density, harvest date and method on the yield of seed and components of yield of parsnip (Pastinaca sativa). Ann. Appl. Biol. 107, 547–558.

Gruszecki R., 2000. Wpływ terminu siewu na wielkość i jakość plonu nasion pietruszki uprawianej metodą bezwysadkową. Rocz. AR w Poznaniu, Ogrodnictwo 31, 289–293

Gruszecki R., 2001. Wpływ terminu siewu na wielkość i jakość plonu nasion pasternaku uprawianego metodą bezwysadkową. Folia Hort. 13/1A, 273–277.

Hendrix S.D., 1984. Variation in seed weight and its effects on germination in Pastinaca sativa L. (Umbelliferae). Am. Bot. J. 71, 6, 795–802.

Orłowski M., Jadczak D., 1998. Wpływ metody uprawy i terminu siewu nasion stosowanych w uprawie bezwysadkowej na plon nasion buraka ćwikłowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333, 247–251.

Suchorska K., Węglarz Z., 1986. Pasternak siewny – roślina warzywna i lecznicza. Hod. Rośl. 4–6, 15–19.

Woyke H., 1997. Czynniki rozwojowe determinujące jakość nasion. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 5, 267–293.
Pobierz

Opublikowane
2013-05-27ROBERT GRUSZECKI 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>