Bioróżnorodność grzybów występujących na dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych, uprawianej w gospodarstwie ekologicznym

ALI HAMOOD THANOON

1 Department of Plant Protection and Quarantine, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin; 2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Forestry University of Mosul, Mosul

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Department of Plant Protection and Quarantine, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin

HALINA BUCZKOWSKA

Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinAbstrakt

Dynia zwyczajna (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych ma coraz większe znaczenie jako surowiec do pozyskiwania cennego oleju i nasion do bezpośredniego spożycia. Jej nasiona są źródłem ważnych związków organicznych i nieorganicznych. Mają właściwości prozdrowotne i stosowane są w leczeniu wielu schorzeń. W 2014 roku przeprowadzono badania mające na celu ocenę składu gatunkowego grzybów występujących na roślinach trzech odmian dyni zwyczajnej bezłupinowej uprawianej w gospodarstwie ekologicznym: ‘Junona’, ‘Miranda’ i ‘Gleisdorfer Ölkürbis’. Analizie mykologicznej poddano korzenie, łodygi oraz liście (blaszki liściowe wraz z ogonkami). Przeprowadzone badania wykazały, że grzyby Alternaria alternata i Fusarium equiseti najliczniej zasiedlały liście i łodygi dyni w warunkach uprawy ekologicznej. Z korzeni najliczniej izolowano zaś gatunek Fusarium oxysporum. Wymienione grzyby w warunkach sprzyjających ich rozwojowi mogą stać się czynnikami chorobotwórczymi dla dyni. Wśród badanych odmian najliczniej zasiedlaną przez grzyby rodzaju Fusarium była polska odmiana ‘Miranda’, zaś gatunek Alternaria alternata najczęściej izolowano z liści odmiany niemieckiej ‘Gleisdorfer Ölkürbis’.

Słowa kluczowe:

dynia oleista, grzyby chorobotwórcze, Fusarium spp., ‘Junona’, ‘Miranda’, ‘Gleisdorfer Ölkürbis’

Balcerzak J., Legańska Z., 2000. Warzywnictwo. Wyd. Hortpress, Warszawa, 540 pp.

Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A., 2006. Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita maxima Duch. Folia Hort. Supl. 1, 66–69.

Choi I.Y., Kim J.H., Lee W.H., Park J.H., Shin H.D., 2015. First Report on Fusarium Wilt of Zucchini Caused by Fusarium oxysporum, in Korea. Mycobiology 43 (2), 174–178.

Danilcenko H., Jariene E., Paulauskiene A., Kulajtiene J., Viskelis P., 2004. Wpływ nawożenia na jakość i skład chemiczny dyni. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59 (4), 1949–1956.

Dobrzańska J., Dobrzański A., 1991. Ogórki w gruncie i pod folią. Wyd. PWRiL, Warszawa, 257 pp.

Fruhwirth G., Hermetter A., 2008. Production technology and characteristics of Styrian pumpkin seed oil. Eur. J. Lipid. Sci. Technol. 110, 637–644.

Jamiołkowska A., Sawicki K., 2011. Biodiversity of fungi colonizing aboveground parts of zucchini (Cucurbita pepo L. var. giromontiina). Folia Hort. 23 (1), 29–35.

Jamiołkowska A., Wagner A., Sawicki K., 2011. Fungi colonizing roots of zucchini (Cucurbita pepo L. var. giromontiina) plants and pathogenicity of Fusarium spp. to zucchini seedlings. Acta Agrobot. 64 (1), 73–78.

Jamiołkowska A., 2013. Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin. Wyd. UP w Lublinie, 117 pp.

Kawecki Z., Kryńska W., 1994. Sadownictwo i warzywnictwo. Wyd. PWN, Warszawa.

Korzeniewska A., Witek M., Gałecka T., Niemirowicz-Szczytt K., 2013. Ocena wybranych cech dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych. Pol. J. Agro. 12, 32–37.

Mishra V.K., Passari A.K., Singh B.P., 2013. Identification of Trichoderma BPS-1, a biological control agent against pea wilt pathogen Fusarium oxysporum f. sp. pisi. Int. J Biot. Bioeng. Res. 4 (4), 375–382.

Nawirska-Olszańska A., 2011. Przydatność owoców dyni jako surowca do przetwórstwa spożywczego. Wyd. UP we Wrocławiu, 132 pp.

Niemirowicz-Szczytt K., 1993. Hodowla roślin warzywnych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Orłowski M., 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin, 408 pp.

Pieczul K., Pukacka A., 2003. Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii sprawców. Fuzarioza zbóż. IOR-PIB BPR. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 2, 9–15.

Rahim S., Dawar S., Zaki M.J., 2013. Mycoflora associated with the seed samples of Cucurbita pepo L. collected from Pakistan. Pak. J. Bot. 45 (6), 2173–2179.

Rataj-Guranowska M., 2012. Fusarium oxysporum Schlecht. emden. Snyder & Hansen. In: M. Rataj-Guranowska, A. Pieczul (ed.), Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii sprawców. IOR-PIB BPR. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 95–99.

Robak J., Szwejda J., 2008. Warzywa dyniowate. Najgroźniejsze choroby i szkodniki. Wyd. Hortpress, Warszawa, 5–29.

Robak J., Wiech K., 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Wyd. Plantpress, Kraków, 352 pp.

Rotem J., 1994. The Genus Alternaria: Biology. Epidemiology and Pathogenicity. APS. Press. St. Paul, 326 pp.

Sadowska K., 2012. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. In: M. Rataj-Guranowska, A. Pieczul (ed.), Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców. IOR-PIB BPR. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 81–84.

Stępniewska-Jarosz S., 2012. Rhizoctonia solani J.G. Kühn. In: M. Rataj-Guranowska, A. Pieczul (ed.), Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii sprawców. IOR-PIB BPR. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 158–163.

Wagner A., Hetman B., Kopacki M., Jamiołkowska A., Krawiec P., Lipa T., 2013. Laboratory effect of Aureobasidium pullulans (De bary) Arnoud. (Boni Protect) in the control of some fungal diseases of apple fruit. Acta Agrobot. 66 (1), 77–88.

Opublikowane
2015-12-27ALI HAMOOD THANOON 
1 Department of Plant Protection and Quarantine, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin; 2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Forestry University of Mosul, Mosul
AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Department of Plant Protection and Quarantine, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin
HALINA BUCZKOWSKA 
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora