Wpływ intensywności cięcia na wzrost i plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) odmiany ‘Bluecrop’

DARIUSZ WACH

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

W latach 2004–2006 przeprowadzono badania nad wpływem cięcia na wzrost i plonowanie borówki wysokiej odmiany ’Bluecrop’. Doświadczenie przeprowadzono na plantacji towarowej, na 11-letnich krzewach, które rosły w rozstawie 2 × 1 m. Cięcie miało istotny wpływ na liczbę jednorocznych przyrostów. Największą liczbę jednorocznych przyrostów wytworzyły rośliny, które były cięte w stopniu średnim. Silne i średnie cięcie miało istotny wpływ na sumę długości jednorocznych przyrostów w porównaniu z kontrolą. Stwierdzono, że silnie cięte krzewy wytwarzały pędy o istotnie większej sumie długości jednorocznych przyrostów niż krzewy lekko cięte. Nie stwierdzono istotnego wpływu cięcia borówki na średnią długość jednorocznego przyrostu. Istotny wpływ na plon jagód borówki wysokiej miało jedynie silne cięcie, choć średnie również zwiększało plon. Nie wykazano istotnej różnicy między średnim i silnym cięciem roślin. Silne cięcie istotnie wpływało na masę 100 owoców w porównaniu z kontrolą i pozostałymi wariantami cięcia.

Słowa kluczowe:

Vaccinium corymbosum, borówka wysoka, cięcie, wzrost wegetatywny, plonowanie, masa 100 owoców

Cormack M.R., Waister P.D., 1977. Some effects of variety, pruning and pH adjustments on the early development of highbush blueberry plants in Scotland. Acta Hortic. 61, 69–84.

Dierend W., Bier-Kamotzke A., 2005. Einfluss der Schnittintensitat auf Ertrag, Fruchtgrosse und Pflickleistung bei Kulturheidelberren. Erwerbs-Obstbau 48, 1–8.

Glonek J., Komosa A., 2006. The effect of fertigation on the nutrient status and field of highbush blueberry cv. Bluecrop. Acta Hortic. 715, 371–374.

Gruca Z., Pacholak E., Stojek B., 1993. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost oraz plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Pr. Kom. Nauk Rol. Leś. 75, 71–78.

Hanson E., Hancock J., Ramsdell D.C., Schilder A., VanEe G., Ledebuhr R., 2000. Sprayer type and pruning affect the incidence of blueberry fruit roots. HortScience 35 (2), 235–238.

Jansen W.A.G.M., 1997. Pruning of highbush blueberries. Acta Hortic. 446, 333–335.

Siefker J.A., Hancock J., 1986. Yield component interactions in cultivars of the highbush blueberry. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 111 (4), 606–608.

Siefker J.A., Hancock J., 1987. Pruning effects on productivity and vegetative growth in the highbush blueberry. HortScience 22 (2), 210–211.

Smolarz K., 2000. Borówka wysoka. ISK, Skierniewice, seria: „Zeszyty Pomologiczne”.

Smolarz K., 2003a. Plonowanie borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’ w zależności od intensywności cięcia roślin. Ogólnopolska Konferencja: Warsztaty szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym UE „Uprawne rośliny wrzosowate”. ISK, Skierniewice 22–24 maja 2003 r., 77–82.

Smolarz K., 2003b. Wstępne wyniki badań nad wpływem cięcia odmładzającego i nawożenia azotowego na plonowanie borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Ogólnopolska Konferencja: Warsztaty szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym UE „Uprawne rośliny wrzosowate”. ISK, Skierniewice 22–24 maja 2003 r., 83–87.

Smolarz K., 2005. Wpływ cięcia odmładzającego i nawożenia azotowego na plonowanie roślin borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Zesz. Nauk. ISK 13, 83–91.

Smolarz K., 2009. Borówka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji. Hortpress, Warszawa.

Strik B., Buller G., Hellman E., 2003. Pruning severity affects yield, berry weight, and hand harvest efficiency of highbush blueberry. HortScience 38 (2), 196–199.
Pobierz

Opublikowane
2015-05-27DARIUSZ WACH 
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora