Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

O czasopiśmie

Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0). 
W Agronomy Science są publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma:
– postęp w tradycyjnym rolnictwie,
– rolnicza produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
– rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych,
– agroklimatologia i modelowanie,
– agroekosystemy i środowisko naturalne,
– biogeochemia agrosystemów,
– genetyka, biotechnologia i hodowla roślin; biologia molekularna i genomika roślin,
– modelowanie systemów uprawy,
– fizjologia roślin, interakcje roślina–środowisko,
– jakość i fizjologia pozbiorcza surowców roślinnych,
– rolnictwo ekologiczne i systemy produkcji rolnej,
– wpływ rolnictwa na środowisko glebowe, wodę, powietrze i bioróżnorodność,
– rośliny uprawy polowej, rośliny lecznicze i alternatywne,
– wskaźniki jakości oraz bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego,
– produkcja pasz,
– systemy produkcji roślinnej i optymalizacja przedzbiorczych zabiegów produkcyjnych,
– żywienie roślin,
– ochrona roślin,
– gleboznawstwo i konserwacja gleby,
– mechanizacja i ekonomika produkcji roślinnej.
Tematyka Agronomy Science obejmuje także inne zagadnienia szeroko rozumianej produkcji rolniczej oraz dotyczące nierolniczych aspektów gospodarowania w rolnictwie.

 

W czasopiśmie "Agronomy Science" obowiązuje niniejsza Polityka prywatności.