Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Produkcyjne i jakościowe efekty dolistnego nawożenia ziemniaków Sonatą Z i Alkalinem PK 10 : 20

KAZIMIERZ JABŁOŃSKI

Katedra Agroinżynierii Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15–17, 75-620 Koszalin


Abstrakt

W doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebach średnich w latach 2003–2006 na dwóch poziomach nawożenia doglebowego NPK określano efekty produkcyjne i jakościowe dolistnego nawożenia ziemniaka Sonatą Z i Alkalinem PK 10 : 20. Po dolistnym nawożeniu Sonatą Z na niższym poziomie nawożenia doglebowego w dawce 2 × 1,5 kg . ha-1 uzyskano zwyżkę plonu handlowego o 13,7%, plonu bulw dużych o 13,3%, a plonu frakcji sadzeniaka o 11,8%. Większe efekty produkcyjne w plonie handlowym o 17,2% i sadzeniaka o 24,5% uzyskano, gdy Sonatę Z zastosowano w 10% roztworze mocznika. Zastosowany dolistnie Alkalin PK 10 : 20 w dawce 2 × 3 l . ha-1 wpłynął na zwyżkę plonu handlowego o 22,6%, plonu bulw dużych o 27,0%, a plonu sadzeniaków o 16,2%. Przy wyższym poziomie nawożenia doglebowego efekty produkcyjne dolistnego nawożenia Alkalinem PK 10 : 20 i Sonatą Z były mniejsze. Badane nawozy wpłynęły na wydłużenie okresu tuberyzacji i wzrost współczynnika rozmnażania, nie miały istotnego wpływu na jakość bulw i porażenie chorobami, ale obniżały zawartość azotanów w bulwach. 

Słowa kluczowe:

ziemniaki, nawożenie dolistne, Sonata Z, Alkalin PK 10 : 20, efekty produkcyjne i jakościowe

Czuba R., 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. Zakł. Chem. Police.

Gorlach E., 1996. Rola mikroelementów w redukcji azotanów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 440, 109–120.

Haberland R., 2000. Brauchen Kartoffeln eine Mikronährstoffdüngung? Kartoffelbau 6, 260–264. Jabłoński K., 1998. Nawożenie ziemniaków. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Jabłoński K., 1999. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaków nawozami z mikroelementami na kształtowanie się plonów i efekty ekonomiczne. Biul. IHAR, 212, 165–177.

Jabłoński K., 2003. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaków nawozami dolistnymi ADOB na plon i jego strukturę oraz porażenie roślin i bulw chorobami. Acta Agroph. 85, 137–145.

Jabłoński K., 2006. Produkcja roślinna. Technologia uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych. Wieś Jutra, 48–71.

Urban W., 1997. Ertragen optimieren durch gezielte Blattdüngung. Kartoffelbau, 4, 132–134.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009KAZIMIERZ JABŁOŃSKI 
Katedra Agroinżynierii Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15–17, 75-620 KoszalinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.