Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Kształtowanie zbiorowisk trawiastych na terenie starych parków dworskich na przykładzie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Falentach

Bogumiła Pawluśkiewicz

Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa


Abstrakt

The determination of different light conditions and renovation methods on the improvement of grass areas was the aim of the study. Two grass areas of different light conditions were set up in the Palace-Park area and the renovation activities (cutting, fertilising, oversowing and full cultivation) were carried out. The changes of turf level, botanical content and general turf condition were analysed. Five times a year-cutting affected the decreasing of ruderal and shrubby plants share in the turf, especially in light sun conditions, but the development of low grasses was not fully satisfactory. The fertilising did not affect the turf improvement in spite of extensive Dactylis glomerata development. In the light sun conditions the oversowing, and especially full cultivation, secured quick turf and botanical composition improvement.

Słowa kluczowe:

grass communities, renovation methods, light conditions, landscape values

Czarnecki Z., Harkot W. 2002. Wpływ częstotliwości koszenia za zadarnianie powierzchni przez trawnikowe odmiany Lolium perenne. Łąkarstwo w Polsce 5, 43–55.
Dąbrowska L. 1985. Wpływ warunków siedliskowych na zmiany trawiasto-zielonej roślinności Plant Krakowskich. Zeszyt Naukowy 25. Wyd. AR w Krakowie.
Domański P. 1998. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 1136, Słupia Wielka, 21 ss.
Gamrat R., Kochanowska R. 2005. Zbiorowiska trawiaste zadrzewień przydrożnych w rejonie Gryfina. Łąkarstwo w Polsce 8, 61–70.
Grabowski K., Grzegorczyk S., Benedycki S., Kwietniewski H. 1999. Przydatność gatunków i odmian traw gazonowych do obsiewu trawników rekreacyjnych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis,197, Agricultura 75, 89–92.
Prończuk S. 1993. System ocen traw gazonowych. Biul. IHAR, 186, 127–131.
Prończuk S., Prończuk M. 2000. Nasiennictwo traw dla rekultywacji traw terenów trudnych. Łąkarstwo w Polsce 3, 129–139.
Wysocki Cz. 1994. Studia nad funkcjonowaniem trawników na terenach zurbanizowanych (na przykładzie Warszawy). Rozprawy naukowe i monografie. Wyd. SGGW, 1–96.
Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Bogumiła Pawluśkiewicz 
Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-776 WarszawaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora