Punkty krytyczne w zabiegu ochrony roślin

Józef Sawa
Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań czynności występujących w zabiegach ochrony roślin, mogących wpływać na jakość wykonania zabiegów. Do tych czynności zaliczono: magazynowanie środków ochrony roślin, dobór parametrów pracy opryskiwacza, przygotowanie cieczy roboczej, proces wykonania opryskiwania, postępowanie z pozostałością roztworu cieczy lub środka ochrony roślin. Zwrócono uwagę na precyzje wykonania czynności i wyznaczono wskaźnik zdatności ogólnej (Cp), który określa proces zabiegu ochrony roślin jako niezdatny, dla obecnie przyjętych wymagań jakościowych i rozpylaczy rolniczych stosowanych w badaniach.

Słowa kluczowe:

ochrona roślin, zdatność procesu, precyzja wykonania czynności, punkt krytyczny

Dz. U. nr 121 poz. 1303 z 2001 r. Rozp. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

Dyrektywa 2009/128/WE z 21.10.2009 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/71

Huyghebaert B. Planchon V., 2009. Repeatability and intra-lab reproducibility of the nozzles spray pattern measurement. IV International Scientific Symposium. Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture. Lublin, Poland, 19–20 November, 35–36.

Lipa J.J., Bratkowski J., 1996. Dobra praktyka ochrony roślin: rekomendacja EPPO. Progress in plant protection/ Postępy w ochronie roślin, 36 (1).

Parafiniuk S., 2013. Konwersja wyników badań pojedynczych rozpylaczy do identyfikacji pracy belki polowej opryskiwacza. Libropolis rozprawy naukowe ISBN 978-63761-16-5. Lublin 2013.

Pruszyński St., 1998.Tendencje i niechemiczne metody w ochronie roślin. Materiały konferencyjne pt. ”Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego” Puławy.

Wysoki M., 1996. Problems and trends of agricultural entomology at the end of the 2 nd Millenium, Proc. XX Intern. Congress of Entomology, Florence: XXXIX-XLIV.

Sawa J., 2009. Risk assessment of the performance og plant protection. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 9, 277–284.

Zalewski R., 1998. Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Dom Organizatora TNOiK Toruń.

Zaliwski A.S., 2006. Integrowana ochrona roślin. System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB Puławy.

Pobierz

Opublikowane
2013-12-31Józef Sawa Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora