Zależność przebiegu mieszania układu wieloskładnikowego od udziału składników oceniana analizą skupień

Jolanta Królczyk

Politechnika Opolska

Marek Tukiendorf

Politechnika Opolska


Abstrakt

W pracy podjęto próbę określenia zależności pomiędzy przebiegiem procesu mieszania a procentowym udziałem poszczególnych składników czternastoskładnikowej karmy dla gołębi. W tym celu wykorzystano analizę skupień. Analiza dendrytu, ilustrującego otrzymanę hierarchię skupień poszczególnych składników mieszaniny, pozwoliła na podział dendrytu na cztery skupienia. Na podstawie analizy każdego ze skupień, opartej na metodzie średnich arytmetycznych, określono, które cechy (minuty mieszania) zdecydowały o utworzeniu każdego ze skupień. Analizując dendryt i strukturę każdego skupienia stwierdzono, iż udział procentowy poszczególnych składników odgrywa znaczącą rolę w procesie mieszania. Najistotniejszy wpływ na jego przebieg wykazują dwa składniki (sorgo i peluszka) o największych udziałach procentowych. Znaczący wpływ na proces mają także słonecznik czarny, groch żółty i zielony. Na pierwsze minuty mieszania miały także wpływ składniki, tj. proso żółte, owies łuszczony, kardi i dari. Natomiast pozostałe składniki mieszaniny nie wpłynęły znacząco na przebieg mieszania.

Słowa kluczowe:

materiały ziarniste, niejednorodna mieszanina ziarnista, pasza dla drobiu, analiza skupień

Boss J., 1987. Mieszanie materiałów ziarnistych. PWN, Warszawa-Wrocław.

Brzeziński J., 1987. Wielozmiennowe modele matematyczne w badaniach psychologicznych. PWN Warszawa.

Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kard. Przegląd Statystyczny 4.

Marek T., 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. PWN, Warszawa.

Pluta W., 1977. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWN, Warszawa.

Runge J., 1992. Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych. Skrypt Uniwersytetu Śląskiego 469.

Tukiendorf M., 2002. Sposoby oceny jakości mieszanin ziarnistych w zbiornikach. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 1(2), 51–59. DOI: https://doi.org/10.24326/aspta.2002.2.6

Tukiendorf M., 2003. Characteristics of mixing granular materials achieved by using methods of variance analysis and geostatistical functions. EJPAU, Vol. 6, Iss. 1.

Pobierz

Opublikowane
2005-12-31Jolanta Królczyk 
Politechnika Opolska
Marek Tukiendorf 
Politechnika OpolskaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora