Badania porównawcze narządów rozrodczych loszek z różnych systemów chowu

Bogdan Szostak

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Joanna Sarzyńska

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątAbstrakt

Comparative studies of reproductive organs of hybrid gilts deriving from cross-breeding of Polish Large White and Polish Landrace were carried oud. The gilts vere bred in both smallproducers
farms and (indrustrial) production farms. In both farms the animals were fed with allmash feed. Gilts were slaughtered from 105 to 110 kg. The following features were examined: uterus weight, length of uterus neck, length of uterus horns, length and width of oviducts, weight and size of ovaries, number of corpora lutea on the left and right ovary and cases where infantylism and other disorders in reproductive organs of gilts occurred. No significant differences in development of reproductive organs were found in gilts from small producers farms and (industrial) production farms. Slightly greater values were observed for weight of uterus and oviducts, length of uterus horns and oviducts and number of corpora lutea on both ovaries in gilts from small-producers farms. More frequent cases of faults in the development of reproductive organs were observed such as: infantylism of uterus and ovaries, one-horn uterus, cysts and growths on ovaries in gilts from (industrial) production farms.


B r a n n y A., K a c z m a r c z y k J., K r e c z k o J.: Wpływ systemu odchowu na rozwój narządów rozrodczych loszek. Przegl. Hod., 20, 10–20, 1978.
B r a n n y A., K a c z m a r c z y k J.: Badania porównawcze narządów rozrodczych loszek z tuczu przemysłowego i tradycyjnego. Rocz. Nauk. Zoot., t. 7, 131–139, 1980.
C z a r n e c k i R., O w s i a n n y J.: Płodność potencjalna loch pierwiastek oraz stopień jej wykorzystania. Przegl. Hod., 7, 21–23, 1994.
G e r m a n o v a L.: Effekt of some factors on the sex system development swine. Agricultural Science (BG), 3, 26–28, 1996.
K i s s D., B i l k e i G.: The place in uterus. Pig International, 2000, 10.
K l o c e k C z., K o c z a n o w s k i J., M i g d a ł W., K a c z m a r c z y k J.: Przydatność rozpłodowa loszek czystorasowych i mieszańców odchowanych grupowo i indywidualnie. Zeszyt. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, z. 33, 19–26, 1998.
M a c i o ł e k H.: Zmiany desekcyjne narządów trzody chlewnej w chowie przemysłowym. Med. Wet., 35, 530, 1979.
M. a c i o ł e k H.: Wpływ systemu chowu na cechy morfometryczne i histologiczne narządów wewnętrznych loszek. Przegl. Hod., 1, 12–15, 1999.
N i v i k o v G., S e r d i u k S.: Połowyje organy swinej z promiszlenovo otkorma. Svinovodstvo, 9, 1980.
O s i p o v V. V.: Vlijanie usłovij vyzraszcziwania na razvitie reproduktivnich organov remontnych swinok. Trudy Kubanskij SHI, 291, 1988.
P e j s a k Z.: Kształtowanie się morfologii układu rozrodczego loszek rasy wielka biała polska w warunkach wybranych ferm przemysłowych i gospodarstw indywidualnych. Praca hab. 210, Instytut Weterynarii, Puławy 1984.
W u M. C.; H e n t z e l M. D., D z i u k P. J.: Relationships betwen uterine length and number of fetuses and prenatal mortality in pigs. J. Anim. Sc., 65, 3, 762–770, 1987.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Bogdan Szostak 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt
Joanna Sarzyńska 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora