Wpływ zawartości tłuszczu surowego w mieszance na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w mleku loch ras pbz i puławskiej

Anna Mazur

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The analysis encompassed 60 sows of the Polish Landrace and Puławska breeds kept at a pig–fattening farm of the Agricultural University Experimental Unit for Animal Husbandry in Czesławice.
The experiment material was divided into 3 equal numbered groups: I (full portion mix containing 20.45 g of raw fat), II (29.83 g of raw fat), III (39.21 g of raw fat). Milk samples were taken on the 7 and 21 days of a natural lactation. The test defined the percentile content of the main milk composition elements of sows: fat, protein and lactose as well as the composition of selected fatty acids in the lipid milk fraction. The chemical milk composition analysis showed that milk of group II and III sows was characterized by a higher percentage of fat content as compared with group I. The differences in its level in both analyzed days of lactation were smaller in groups receiving feed mixes with a greater amount of raw fat. Unsaturated fatty acids (UFA) constituted the largest composition participation in the milk’ s lipid fraction both on the 7 as well as 21 days of analyzed lactations. The highest level of UFA was noted in group III. A slightly lower amount of unsaturated fatty acids characterized the milk of sows in group II. Also the UFA/SFA proportions verifying the milk’ s fat digestion were more favorable in groups II and III.


B e e G.: Dietary conjugated linoleic acids alter adipose tissue and milk lipids of pregnant and lactating sows. J. Nutr., 130(9),2292–2298, 2000.
B u c z y ń s k i J., S k r z y p c z a k E., S z u l c K.: Skład mleka loch. Prace z zakresu nauk rolniczych. WPTP, 1125–133, Poznań 2003.
C o f f e y M. T., S e e r l e y R. W., M a b r y J. W.: The effect of source of supplemental dietary energy on sow milk yield, milk composition and litter performance. J. Anim. Sci., 55, 6, 1388–1394, 1982.
C s a p o - K i s s Z. S., C s a p o J., M a r t i n T. G.: Macro and microelemental and vitamin contens of sow's colostrum and milko 45th Annual Meeting EAAP, 3–4 September, 328, Edinburgh 1994.
K e e n a n T. W., K I n g J. L., C o l e n b r a n d e r V. F.: Comparative analysis of mammary tissue and milk lipids of the sow. J. Agric. Sci., 84, 806–808, 1975.
M a t e o C. D., P e t e r s D. N., S t e i n H. H.: Nucleotides in sow colostrum and milk at different stages of lactation. J. Anim. Sci., 82(5),1339–1342, 2004.
M a t y k a S. Rutynowa metoda oznaczania zawartości kwasów tłuszczowych. Biul. Inf. Przem. Pasz., 15, 38–41, 1976.
M c N a m a r a J. P., P e t t i g r e w J. E.: Protein and fat utilization in lactating sows: I. Effects on milk production and body composition. J. Anim. Sci., 80(9), 2442–51, 2002.
M i g d a ł W.: Tłuszcze i glukoza w żywieniu loch. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Rozprawy, 213, 1996.
M i g d a ł W., K a c z m a r c z y k J. Siara i mleko loch. Post. Nauk Rol., 1–2, 63– 72, 1990.
P r u n i e r A., G u a d a r r a m a C. A., M o u r o t J., Q u e s n e l H.: Influence of feed intake during pregnancy and lactation on fat body reserve mobilisation, plasma leptin and reproductive function of primiparous lactating sows. Reproduction, Nutrition, Development, 41(4), 333–347, 2001.
T i l t o n S. L., M i l l e r P. S., L e w i s A. J., R e e s e D. E., E r m e r P. M.: Addition of fat to the diets of lactating sows: I. Effects on milk production and composition and carcass composition of the litter at weaning. J. Anim. Sci., 77(9),2491–2500, 1999.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Anna Mazur 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora