Zmiany wskaźników klinicznych u ogierów w zakładach treningowych

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The study was conducted in Biały Bór and Bogusławice Training Centres in the years 2003–2005. The study was carried out in two stages (I stage – first week of training period; II stage – at the end of training period). The study included 253 half-bred stallions that were given into excitabilitytest by Budzyński's method. Simultanously the heart rate, respiratory rate and body temperature (at rest and in test) were measured. A statistically significant influence of studied stallions' breed on the level of measured clinical indices was found. The training process in the Training Centre influenced favourably the heart rate value measured to stallions in particular stages of the study and the respiratory rate measured after excitability test. Simultanously, a significant effect of the level of nervous irritability was observed on the increase of heart rate and respiratory rate in assessed horses.


B l e n d i g e r W.: Psychologie und Verhaltenweisen des Pferdes VPP, Berlin 1980.
B u d z y ń s k i M.: Test „lękliwości“ zastosowany do oceny zrównoważenia nerwowego koni. Med. Wet. 40, 3, 1984.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L.: Poziom wskaźników tętna i oddechów u ogierów poddawanych testom oceny pobudliwości nerwowej. Ann. UMCS, EE, VII, 9, 75–82, 1989.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z., R u d z i ń s k i K., K a m i e n i a k J.: Wpływ poziomu wskaźników oceny zrównoważenia nerwowego na zmiany tętna u ogierów i klaczy. Ann. UMCS, EE, XII, 19, 129–135, 1994.
G o l d f i e m J.: La psychologie du chevel. L’Officiel de L’Artisanat Rural. No Spec., Paris 1974.
G i l l J.: Fizjologia konia tom I i II. Wyd. „Sport” Warszawa 2003.
K a p r o ń M., J a n c z a r e k I., K a p r o ń B., C z e r n i a k E.: Genetyczne parametry tętna ogierów półkrwi trenowanych w ramach testu 100 dni. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68, 5, 117–121, 2003.
K o t e r T., Ł u k a s i e w i c z M.: Odziedziczalność cech mierzonych po treningu 100–dniowym ogierów półkrwi. Przegl. Hod., 3–9, 10/2002.
O i k a w a M., K u n o s e R.: Some epidemiological aspects of equine respiratory desease associated with transport. J. Equine Sei., 6, 25–29, 1995.
P o d o l a k M., K ę d z i e r s k i W., J a n c z a r e k I.: Wpływ intensywnego treningu na poziom wybranych parametrów biochemicznych krwi i liczbę tętna u koni rasy arabskiej. Med. Wet., 60 (4), 403–406, 2004.
S z a r s k a E.: Sport jeździecki. PWRiL, Warszawa 1971.
S a p u ł a M., B u d z y ń s k i M., B u d z y ń s k a M., K a m i e n i a k J., M a z u r e k E., S a d o w s k a J.: Reakcje behawioralne ogierów w Zakładach Treningowych. Ann. UMCS, EE, XXIII, 19, 140–147, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>