Zmienność wskaźników behawioralnych u ogierów półkrwi z określonych linii męskich w okresie treningu (test 100 dni)

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Elżbieta Mazurek

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The study (consisting of two stages: I – when horses were entered into Training Centre, II – before final performance trait) included 253 half-bred stallions that were trained and given into performance traits in Biały Bór and Bogusławice Training Centres. The quality of mental traits in all horses was assessed using optic test by Budzyński’s method and simultanously measuring their heart rate (in rest and in test) by telemetric method. A statistically significant influence of the studied stallions’ sire origin on the results in optic test and the level of the heart rate measured at particular stages of study was found. The stay at the Training Centre had a good effect on the quality of nervous reactions and behaviour shown by the assessed stallions.


B l e n d i n g e r W.: Psychologie und Verhaltensweisen des Pferdes. VPP, Berlin 1980.
B r z e s k i E.: Ocena hodowlana ogiera na podstawie niektórych cech zachowania się jego potomstwa w czasie pracy i pielęgnacji. Acta Agr. Silvestr., ser. Zoot., t. VI, 2, 1966.
B u d z y ń s k i M.: Powtarzalność i odziedziczalność wskaźników oceny zrównoważenia systemu nerwowego koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, I, Lublin 1983.
B u d z y ń s k i M.: Współzależność między wskaźnikami pobudliwości i zrównoważenia systemu nerwowego koni ras szlachetnych a ich przyszłą wartością użytkową. Rocz. Nauk. Rol., 103–B–3, 1987.
B u d z y ń s k i M.: Test lękliwości zastosowany do oceny stopnia zrównoważenia nerwowego koni. Med. Wet., 40, 3, 1984.
E v a n s W. J.: Horse Breeding and management. World Animal Sci., 7, 1992.
F r a s e r A. F.: Farm animal behaviour. An introductory textbook on the study of behaviour as applied to horses, cattle, sheep and pigs. London 1974.
G e r i n g e r H., B e k – K a c z k o w s k a I., B a n a s i e w i c z E.: Ocena behawioralna koni półkrwi biegających na torze wyścigów konnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 14, 2001.
M c C a l l C. A.: A review of learning behaviour in horses and its application in horse training. J. Anim. Sci., v. 68, 1, 75–81, 1990.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Elżbieta Mazurek 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>