Poziom biopierwiastków w sierści koni czystej krwi arabskiej

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The content of 29 bio-elements (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn) was studied in hair samples of 44 Purebred Arabian horses aged 4–15 years, staying in the same husbandry and feeding conditions. The method of atomic emission measurement with optic spectroscopy technique was used. Many significant interactions between particular bio-elements were found. Assessment of the elements' level in the hair may be useful to evaluate the mineral status of horses' organism in precise but non-invasive way, which may give information about their health state. A very low level of toxic elements in the hair of studied horses was stated.


C i e ś l a A., J a n i s z e w s k a J.: Poziom miedzi w surowicy krwi i sierści koni. Med. Wet., 56, 589–592, 2000.
D o b r z a ń s k i Z., J a n k o w s k a D., D o b i c k i W., K u p c z y ń s k i R.: The influence of different factors on the concentration of elements in hair of horses. Proccedings of the ISAH 2005 – Warsaw, 450–453, 2005.
D u n n e t M., L e e s P.: Trace element, toxin and drug elimination in hair with particular reference to the horse. Res. Vet. Sci., 75, 89–101, 2003.
J a m r o z D.: (red.): Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. I. PWN, Warszawa 2001.
K o p e r J., Z a m o r s k i R.: Zawartość cynku i magnezu w wełnie owiec i jagniąt z ferm hodowlanych okolic Bydgoszczy. Med. Wet., 9, 355–357, 1990.
K o ś l a T., A n k e M.: Zapotrzebowanie na mikroelementy u koni. Koń Polski, 3, 14–15, 1986.
W a r d N. I., S a v a g e J. M.: Elemental status of grazing animals located adjacent to the London Orbital (M25) motorway. The Sci. of the Total Environment, 146, 185–189, 1994.
W i c h e r t B., F r a n k T., K i e n z l e E.: Zinc, copper and selenium intake and status of horses in Bawaria. J. Nutr., 132, 1776S–1777S, 2002.
W i t t e S. T., W i l l L. A., O l s e n C. R., K i n k e r J. A., M i l l e r – G r a b e r P.: Chronic selenosis in horses fed locally produced alfalfa hay. J. Am. Vet. Med. Ass., 202, 406–409, 1993.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>